Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Om tegnspråk og tolking
Tegnspråk undervisning

Brobygger

Tegnspråktolken er brobygger mellom døve og hørende, og sikrer likeverd og deltakelse i samfunnet.

Å tolke er en svært sammensatt og kompleks ferdighet. I løpet av tre år skal studenter tilegne seg et nytt språk, lære flere ulike kommunikasjonsmetoder og trene opp evnen til å oppfatte, prosessere og formidle informasjon fortløpende og simultant.

Det er viktig at studentene utvikler gode språk- og tolkeferdigheter, men de må også ha kunnskaper om hva de gjør slik at de kan analysere ulike situasjoner og gjøre begrunnede valg underveis og innsiktsfulle og konstruktive evalueringer i etterkant av et oppdrag. Derfor er utdanningen både praktisk og teoretisk.


Praksis + teori

Praksisopplæring er en viktig del av studiet. Vi legger vekt på praktisk prøving i relevante situasjoner, og sørger for at du får en gradvis overgang fra student til yrkesutøver. Tolkeyrket krever gode allmennkunnskaper, språkkunnskaper og ferdigheter i både språk og formidling. Du får masse trening i praksisperiodene.    

For å tilegne deg de nødvendige ferdighetene må du øve mye - både gjennom individuelle øvelser, gruppearbeid, praksis og selvstendig arbeid.

Du skal ha 13 uker praksis i løpet av studietiden. Noe av praksisen skjer på selve studiet, hvor vi legger til rette for realistiske, men trygge øvingssituasjoner. Etter hvert år får du prøve deg som tolk ute i feltet, under kyndig og god veiledning fra profesjonelle tolker.

Våre studenter har praksis over hele landet, så du får gode muligheter til å utfordre deg selv på ulike praksisplasser og i mange forskjellige tolke situasjoner. Praksisperiodene gjennomføres i 2. og 3. studieår.

Teoriundervisningen skal støtte opp under den praktiske språktilegnelsen slik at studentene utvikler best mulig tegnspråkferdigheter og har god innsikt i hvordan norsk tegnspråk er historisk forankret i kulturen til døve tegnspråkbrukere før og nå.