Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Studiets oppbygging
Student som lager tankekart. Foto.
 

Første semester består av fire emner. Tilsammen gir dette studentene en grundig innføring i IKT-basert samhandling og en felles faglig plattform for gjennomføring av masterstudiet, et metodisk fundament for oppgavebesvarelser i masterstudiet, et solid grunnlag for å kunne gjennomføre prosjekter med mål om å innføre IKT-basert samhandling og en innføring i hvordan moderne informasjonssystemer kan være et hjelpemiddel til kunnskapsledelse og kunnskapsarbeid.

Andre semester består av to emner (a 7.5 SP) som tilsammen gir studentene en innføring i hvilke varierende opplæringsbehov dagens organisasjoner har, og hvordan disse behovene kan tilfredsstilles ved bruk av forskjellige former for bedriftstilpasset e-læring, samt hvordan man kan utnytte forskjellige samhandlingsteknologiske løsninger på en optimal måte, i forhold til utvalgte organisasjoners spesifikke behov. Videre inneholder andre semester et emne innen Concurrent Design (15 SP) som inkluderer et større prosjektarbeid. Prosjektet vil være valgbart og gi studentene mulighetene til å anvende samhandlingskompetansen innen eget fagfelt.
Tredje semester består av to emner (a 7.5 SP), samt oppstart av masteroppgaven som er på 45 SP og går over to semester. Dette skal gi studentene en innføring i lederrollen og hvordan lederen bør opptre i organisasjoner som anvender IKT-basert samhandling, gjøre dem bedre i stand til å se ulike elementer som må være på plass for at bedriften skal lykkes i markedet, samt sørge for at de kommer godt i gang med det selvstendige vitenskapelige forskningsprosjektet som en masteroppgave skal være. Fjerde semester Fjerde semester skal benyttes til å ferdigstille selve masteroppgaven, samt forsvare denne i individuell muntlig eksamen. Dette skal gi studentene et solid fundament for så vell forretningsmessig anvendelse som videre forskning innen informasjonssystemer som støtter opp om samhandlingsprosesser.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for mastergradsstudium i IKT-basert samhandling.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
TDMA4001 Samhandlingsteknologi 10
TDMA4002 Prosjektledelse 5
TDMA4003 Vitenskaplig metode 7,5
TDMA4004 IT-støttet kunnskapsforvaltning 7,5
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
Emnekode Emnenavn SP
TDMA4005 Concurrent Design 15
TDMA4006 Bedriftstilpasset e-læring 7,5
TDMA4007 Implementasjon og anvendelse av samhandlingsløsninger 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TDMA5001 Samhandlingsledelse 7,5
TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller 7,5
TDMA5003 Masteroppgave – del 1 av 2* 15

*Arbeidet med masteroppgaven går over to semester

Emnekode Emnenavn SP
TDMA5003 Masteroppgave – del 2 av 2* 30

*Arbeidet med masteroppgaven går over to semester