Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Studiets oppbygging
Student som lager tankekart. Foto.
 

I dette semesteret får du en grundig innføring i digital samhandling gjennom;

  • En felles faglig plattform for gjennomføring av masterstudiet
  • Et metodisk fundament for oppgavebesvarelse
  • Et solid grunnlag for å kunne gjennomføre prosjekter med mål om å innføre digital samhandling
  • En innføring i hvordan moderne informasjonssystemer kan være et hjelpemiddel til kunnskapsledelse og kunnskapsarbeid

I andre semester får du en innføring i hvordan du kan utnytte samhandlingsteknologiske løsninger på en optimal måte.

Innføring gjøres med fokus på:

  • Utvalgte organisasjoners spesifikke behov
  • Hvordan oppnå effektivt og produktivt arbeide i tverrfaglige team med deltakere som har ulik kompetansebakgrunn og kommer fra ulike studieprogram

Semestret inneholder også to større prosjektarbeider. Her får du praktisk erfaring med planlegging, gjennomføring, refleksjon og prosessforbedring med tanke på optimalisert tverrfaglige problemløsning i et samhandlingsrom med spesialtilpasset IKT-infrastruktur.

 

Emnene i tredje semester gir deg en innføring i;

  • Lederrollen og hvordan lederen bør opptre i organisasjoner som anvender digital samhandling. Dette vil gjøre deg i stand til å se ulike elementer som må være på plass for at bedriften skal lykkes i markedet
  • Hvilke varierende opplæringsbehov dagens organisasjoner har, og hvordan disse behovene kan tilfredsstilles ved bruk av forskjellige former for bedriftstilpasset e-læring
  • Planlegging av et større FoU-arbeid som også gjør deg forberedt til å gjennomføre det selvstendige vitenskapelige forskningsprosjektet som en masteroppgave skal være

Fjerde semester benyttes til å ferdigstille masteroppgaven. Dette skal gi deg et solid fundament for så vel forretningsmessig anvendelse som videre forskning innen informasjonssystemer som støtter opp om samhandlingsprosesser.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for mastergradsstudium i digital samhandling.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
TDMA4003 Vitenskapelig metode 7,5
TDMA4004 Kunnskapsforvaltning 7,5
TDMA4008 Samhandlingsteknologi 7,5
TDMA4009 Prosjektledelse 7,5
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
Emnekode Emnenavn SP
TDMA4005 Concurrent Design 15
TDMA4007 Implementasjon av samhandlingsløsninger 7,5
Eksperter i team – langsgående 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TDMA4006 Bedriftstilpasset e-læring 7,5
TDMA5001 Samhandlingsledelse 7,5
TDMA5002 Markedsledelse og forretningsmodeller 7,5
TDMA5004 Planlegging av forskningsprosjekt 7,5

 

Emnekode Emnenavn SP
TDMA5005 Masteroppgave 30