Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Om studieprogrammet
Studenter i gruppearbeid. Foto.
 

IKT-basert samhandling er et veletablert forskningsområde som omhandler hvordan utøvelse og koordinering av samarbeidsaktiviteter kan støttes ved hjelp av IKT-systemer. Dette har tradisjonelt vært sett på som et tverrfaglig forskningsområde hvor fageksperter som ingeniører, økonomer, organisasjonsteoretikere, psykologer, informatikere og andre har jobbet med å framskaffe kunnskaper om hva som karakteriserer samhandlingsprosesser hvor det er gjensidige avhengigheter mellom aktørene.

Hensikten med dette har vært å kunne utnytte disse kunnskapene til utforming og utnyttelse av IKT-basert teknologi som støtter opp om gjensidig avhengige samhandlingsprosesser. IKT-basert samhandling kan foregå mellom aktører som er samlokalisert og/eller distribuert og som arbeider synkront og/eller asynkront, og det finnes forskjellige teknologiske løsninger som på hver sin måte støtter opp om disse alternativene.

Videre omhandler IKT-basert samhandling bruk av aktuelle informasjonssystemer til kommunikasjon og interaksjon mellom involverte aktører, støtte til selve samarbeidet som utføres, samt koordinering og fasilitering av dette arbeidet.


Spesialisering innenfor informasjonssystemer

IKT-basert samhandling er et sammensatt og tverrfaglig fagområde som også kan betraktes som en spesialisering innenfor informasjonssystemer. Informasjonssystemer er både systemer for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon, samt det akademiske forskningsområde som omhandler utvikling, implementering og bruk av slike systemer. Informasjonssystemer omhandler bruk av IKT-baserte verktøy for å oppnå en virksomhets strategiske mål. Dette er et tverrfaglig forskningsområde hvor håndteringen av samspillet mellom teknologi og organisasjoners utnyttelse av denne står sentralt.