Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Jobbmuligheter
Studenter som jobber med rapport. Foto.
 

Dagens arbeidsliv er preget av komplekse og sammensatte arbeidsoppgaver og det kreves ofte ferdigheter som går på tvers av tradisjonelle utdanningsretninger og fagdisipliner, dersom arbeidsoppgavene skal løses optimalt. Videre er det slik at nye og innovative løsninger gjerne må tilfredsstille sammensatte behov og at samhandling mellom aktører med komplementerende kompetanse og ferdigheter er viktig for å lykkes med å ta fram produkter og tjenester som har livets rett. Mye av arbeidet utføres i team eller prosjekter hvor de involverte typisk har ulik utdannelse og faglig bakgrunn, varierende yrkeserfaring, forskjellig etnisitet og erfaring fra forskjellige kulturer, samt at de involverte gjerne er distribuert i tid og rom.


Kandidater til privat og offentlig sektor

Kandidatene som uteksamineres fra dette masterprogrammet vil være aktuelle for forskjellige typer jobber og dette vil også variere i forhold til hvilke bachelorutdanning de i utgangspunktet har. Aktuelle arbeidsplasser kan typisk være konsulentselskaper innen IKT, selskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av IKT-løsninger, rådgivere innen forskjellige ingeniørdisipliner, prosess- og produksjonsindustri, varehandel, bank, finans og forsikring, samt store deler av offentlig forvaltning. Dette bekreftes også av vår avtakerundersøkelse hvor forskjellige private og offentlige organisasjoner bekrefter at de har behov for kandidater med mastergrad i IKT-basert samhandling.


Mulighet for videre studier

Det finnes flere høyere utdannelsesinstitusjoner, både i Norge og rundt omkring i verden, som tilbyr doktorgradsprogrammer innenfor informasjonssystemer. Siden IKT-basert samhandling er en spesialisert anvendelse av informasjonssystemer bør flere av kandidatene som tar denne masterutdanningen kunne kvalifisere for doktorgradsprogrammer innen informasjonssystemer, med ytterligere spesialisering innen IKT-basert samhandling. Dette vil imidlertid være avhengig av hvilken bachelorutdanning kandidatene har i utgangspunktet og hvordan utdannelsesinstitusjonene praktiserer opptak for sine doktorgradsprogrammer.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.