Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

IT-støttet bedriftsutvikling

– Studiets oppbygging

Studenter jobber sammen med koding på PC. Foto.
 

Bachelorstudiet i IT-støttet bedriftsutvikling fokuserer på hvordan IT kan være et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og de som jobber der. Kandidatene skal være gode i skriftlig og muntlig kommunikasjon, ha god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

Gjennom studiet skal studentene fokusere på smart anvendelse av IT. De skal få grunnleggende bedriftskunnskap og grunnleggende IT-kunnskap i bunnen, og bygge på dette med emner som støtter opp om forståelsen av hvordan dagens bedrifter best mulig tar IT i bruk.

Kandidaten får kunnskaper og ferdigheter innen forvalting av informasjonssystemer, informasjonssikkerhetsstyring, utvikling av IT-strategier og gjennomføring av IT-anskaffelser. Videre får kandidaten innføring i økonomistyring og regnskap, bedriftsøkonomi, organisasjonslære, innovasjon og entreprenørskap

Studiet vektlegger IT-relatert prosjektarbeid, trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon og teamarbeid, og tar opp etiske problemstillinger ved anvendelse av IT i samfunn og næringsliv.  Studiet avsluttes med en større selvstendig oppgave – bacheloroppgave. Oppgaven er vanligvis basert på reelle problemstillinger som er definert av en ekstern oppdragsgiver.

Studiet er planlagt slik at studentene kan kvalifisere seg til master.

Høst
Emner: Informatikk 1, Økonomisk styring
Første semester skal gi en god start på studiet. I tillegg til det rent faglige skal studentene få gode arbeidsvaner, og bli vant til å arbeide grundig, systematisk og målrettet.
Emnet Informatikk 1 inkluderer sentrale, grunnleggende tema innen IT og skal gi basis for det videre studiet. Det inneholder også emner innenfor prosjekt og teamarbeid med fokus på utvikling av team, gode arbeidsrutiner i gruppearbeid og krav til muntlig og skriftlig formidling. Det gjennomføres prosjektarbeider der kunnskap fra øvrige samtidige emner anvendes.
Studentene får også en introduksjon til økonomisk styring og regnskap.

Vår
I vårsemesteret får studentene introduksjon til objektorientert programvareutvikling. Studentene gjennomfører et prosjekt som tar i bruk kunnskap fra tidligere og samtidige emner.
De andre emnene i semesteret fokuserer på grunnleggende bedriftsøkonomi, bedriftens utvikling og anvendelse av IT.

Høst
Flere av emnene i dette semesteret krever at studentene samarbeider om planlegging og gjennomføring av prosjektarbeider og at de skriver prosjektrapporter med bruk av de prinsippene for skriftlige arbeider de ble introdusert for i Informatikk 1 i første semester.
I styringen av bedriften vil det kontinuerlig være behov for å finne og sammenstille resultater. Emnet Økonomiske analyse og rapportering med regneark er ment å være en introduksjon til hvordan avansert bruk av regneark kan fungere som hjelpemiddel til nettopp dette. Emnet bygger på programmeringsemnene (makroer) og benytter kunnskap fra økonomiemnene i analysen.
Utdanning og arbeid i Europa fokuserer som navnet sier på utdanning og arbeid i Europa og undervises delvis på engelsk.

Vår
Emner: Multimedieproduksjon, Entreprenørskap, IT-strategi, Informasjonssikkerhet og produktforvaltning.
Flere av disse emnene krever at studentene samarbeider om planlegging og gjennomføring av prosjektarbeider og at de skriver prosjektrapporter med bruk av de prinsippene for skriftlige arbeider de ble introdusert for i Informatikk 1 i første semester.

Høst
Emner: ITIL3- serviceledelse, IT, miljø og samfunn.  Prosjekt for innføring av forretningssystemer. To Valgemner.

Vår
Emner: Bachelorprosjekt, metode-emner, To valgemner
Bachelorprosjektet er et stort og selvstendig arbeid innenfor kjerneområdet til studiet. I forbindelse med bachelorprosjektet gjennomføres det et emne i vitenskapelig metode og skriftlig formidling.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
IBED1002 Økonomisk styring og regnskap 5
IDRI1002 Informatikk 1 25
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
Emnekode Emnenavn SP
IBED1003 Informasjonsforvaltning 5
IDRI1001 Bedriftsøkonomi 5
IDRI1004 Markedsorientert produktutvikling 5
IDRI1005 Objektorientert programmering med systemarbeid 10
IDRI2006 Organisasjon og ledelse 5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
IBED2001 Datastøttet samhandling og sosiale medier 10
IBED2002 Endringsledelse 5
IBED2005 Økonomisk analyse og rapportering med regneark 10
IBED3003 Utdanning og arbeid i Europa 5
Emnekode Emnenavn SP
IBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 15
IBED3008 Samhandlingsplattformer med Sharepoint 5
IDRI2003 Entrepenørskap 5
IDRI2005 IT-strategi i organisasjoner 5

3. år

Emnekode Emnenavn SP
IBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemer 10
IDRI3003 IT, miljø og samfunn 5
IDRI3004 ITIL v3 5
Valgbare emner*

*Valgbare emner av ulik størrelse. Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling

Emnekode Emnenavn SP
IBED3001 Bacheloroppgave i IT-støttet bedriftsutvikling 20
Valgbare emner*

 *Valgbare emner av ulik størrelse. Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling