Informatikk, drift av datasystemer

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

– Læringsmål

Drift av datasystemer


 

Informatikk, Drift av datasystemer

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i drift av datasystemer skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Drift av datasystemer

 • Kandidaten har inngående kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy og metoder innenfor drift av datasystemer.
  Kandidaten kan anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innen drift av datasystemer; både i nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon, generering av løsninger, evaluering, valg og rapportering.
  Kandidaten behersker metoder og verktøy som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid innen drift av datasystemer.
 • Kandidaten kan gjøre rede for den teknologiske utviklingen og forsknings- og utviklingsarbeid innen drift av datasystemer.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet Drift av datasystemer, både gjennom informasjonsinnhenting og i kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksisfeltet.
 • Kandidaten forstår rollen til IKT generelt, og spesielt innen Drift av datasystemer.
  Kandidaten kjenner til lover som regulerer anvendelse av IKT, og spesielt i driftsituasjonen.
 • Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke, og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette, både skriftlig og muntlig, slik at det belyser problemstillinger innen drift av data-systemer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse i individuelt arbeid og i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre.
  Kandidaten kan vurdere andres arbeider og gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis (i næringslivet og i offentlig forvaltning).
 • Kandidaten kan planlegge, konfigurere, implementere og drifte både tradisjonelle og virtuelle datasystemer. Dette inkluderer:
  •    Planlegge, konfigurere, implementere og drifte distribuerte nettverksløsninger
       som innebærer programvaredistribusjon, fjerndrifting og virtuelle nettverk.
  •    Delta i og lede arbeidet med å utvikle egnede driftsrutiner for
       IT-driftsorganisasjoner basert på anerkjente standarder for IT-drift og
       bedriftens behov.
  •    Ivareta sikkerheten ved å velge sikkerhetsløsninger som bygger på
       informasjonssikkerhetsstandarder.
  •    Benytte dokumentasjonsstandarder og kvalitetssikringsprosedyrer i prosjekt-
       arbeid innen drift av datasystemer.
  •    Bygge opp og drifte databasesystem.
  •    Lage programmer som automatiserer og forenkler driften av datasystemer.
  •    Beherske operativsystemer som benyttes på klienter og tjenere.
 • Kandidaten kan identifisere de miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av informasjonsteknologiske produkter og løsninger og evner å se disse i et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både individuelt og i team
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og til en viss grad på engelsk. Kandidaten er i stand til å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fag¬områder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig samarbeid.
 • Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bære-kraftige og samfunnsnyttige løsninger innen drift av datasystemer.