Masterprogram 2-årig, TRONDHEIM

Aktivitet og bevegelse

– Studiets oppbygging

Første studieår inneholder 5 samlingsuker i høstsemesteret og 6 samlingsuker i vårsemesteret. At studentene samles på studiestedet gjennomsnittlig en uke per måned ansees å være godt tilpasset studenter som ikke er bosatt på studiestedet. Tilrettelagt arbeid individuelt og/eller i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. Hvert emne avsluttes med eksamen ved semesterslutt, unntatt ett av emnene (som avvikles mitt i vårsemesteret). Valgemne innebærer mulighet til 15 studiepoeng valgfritt emne ved egen eller annen institusjon. Emne ved annen institusjon skal godkjennes av egen institusjon for å kunne være en del av masteren.

Andre studieår består av selvstudier bortsett fra to ukesamlinger i høstsemesteret. Det gis individuell veiledning i vitenskapelig skriving og metodefordypning. Masteroppgaven gis inntil 50 timers veiledningsressurs. 


 

Generell del av studieplanen

Innledning

Studiet kvalifiserer til stillinger innen alle sektorer som arbeider med menneskers helse og livskvalitet samt til videre studier på doktorgradsnivå. Master i aktivitet og bevegelse bygger på to internasjonalt kjente vitenskapelige områder, Aktivitetsvitenskap (Occupational Science) og Bevegelsesvitenskap (Human Movement Science), som begge er tverrfaglige disipliner. Aktivitetsvitenskap innbefatter kunnskap om menneskets daglige aktiviteter og delaktighet i sitt livsmiljø i relasjon til helse og utvikling og bygger i hovedsak på en samfunnsvitenskapelig tradisjon. Med aktiviteter ansees kulturelt definerte og individuelt vurderte aktiviteter i hverdagen, eller under forskjellige perioder i livet: hjemme, i arbeid/gjøremål og i skole og fritid. Bevegelsesvitenskap defineres som "studier der bevegelse inngår som avhengig eller uavhengig variabel", og handler om systematiske studier av bevegelse hos mennesker. Her er den naturvitenskapelige tradisjonen tydeligere. Bevegelser kan studeres fra mange ulike perspektiver, og på flere ulike nivåer; som helhet; eller som en eller flere av komponentene som inngår i kontroll av bevegelser. Studier kan ha karakter av grunnforskning, eller de kan være anvendte og studere hvordan bevegelser eller kunnskap om bevegelser kan benyttes i for eksempel opptrening, rehabilitering, habilitering eller idrett.

Studiet fokuserer på hvordan hverdagsaktiviteter og bevegelsesevner kan fremmes både på individ og samfunnsnivå. I bevegelsesvitenskap utdypes helsemessige konsekvenser knyttet til menneskets bevegelsesevne og bevegelsesvaner i perspektiv av ulike indre og ytre faktorer som fremmer og som begrenser bevegelse. Aktivitetsvitenskap fokuserer på betydningen av aktivitet i menneskers hverdagsliv og omfatter det mennesker foretar seg i den hensikt å bidra praktisk, sosialt og økonomisk til samfunnet, til å ta vare på seg selv og til å trives i hverdagen. Aktivitet er i denne sammenheng en vesentlig men underkommunisert helseressurs.

De obligatoriske emnene i masteren gir studentene en bred faglig bakgrunn. I valgfrie emner utdypes enten perspektiv på bevegelse og fysisk aktivitet eller på aktiviteter knyttet til deltakelse i arbeid og hverdagsliv. Med utgangspunkt i de obligatoriske emnene aktivitet og bevegelse kan eksamener i aktuelle fordypningsemner også tas ved annet studiested, og studentene oppfordres til å ta deler av studiet i utlandet. Gjennom valg av fordypningsemne og masteroppgaven får studenten deretter utvikle sine dybdekunnskaper satt inn i en bredere sammenheng. Vitenskapsteori og metode ivaretar nødvendig breddekunnskap innenfor de forskjellige vitenskapstradisjonene. Disse emner påbygges med emnet vitenskapelig skriving og emnet metodefordypning hvor en spesialisering innenfor valgt vitenskapstradisjon og masteroppgavens problemstilling aktualiseres. Masteroppgaven kan med fordel kobles til de forskergrupper og prosjekt som finnes i fagmiljøet der masteren tilbys og dets nasjonale og internasjonale nettverk.

Ved sitt innhold og omfang både på mikro og makronivå, som kobler forutsetninger og muligheter på individ og samfunnsnivå, tydeliggjør disse disiplinene til sammen aktuelle bidragende forutsetninger for et godt liv. Ved at studiet vektlegger både dybde og breddekunnskap gis kandidaten kompetanse for å kunne støtte helsesektorens utvikling og studenten gis den kompetanse som er aktuell i folkehelsearbeidet. Her er forståelsen for egen rolle og spisskompetanse i en bredere kontekst viktig. Studiet gir dessuten mulighet til videre forskning og PhD studier innenfor enten den samfunnsvitenskapelige eller den naturvitenskapelige tradisjonen. Kandidaten kan søke om opptak til PhD studier ved samfunnsvitenskapelige eller medisinske fakultet.

Sykdomsutviklingen i den norske befolkning knyttes i stor grad til levevaner og helseatferd. Helseatferd påvirkes i stor grad av individuelle valg, men også sosiodemografiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold er av betydning for de valg individ og befolkningsgrupper tar. Helsemyndighetene satser på helsefremmende aktiviteter der kunnskap om disse forhold er en forutsetning når tilbud skal planlegges for individ eller grupper av befolkningen. Gjennom kompetanse om individets og gruppers forutsetninger, kombinert med kompetanse om aktuelle rammebetingelser for bevegelse og aktivitet i et bio-psyko-sosialt perspektiv, vil studien tydeliggjøre betydningen av bevegelsesmuligheter og meningsfulle hverdagsaktiviteter for menneskers livskvalitet og helse. I følge samhandlingsreformen blir dette en stor og viktig oppgave i tiden fremover.

I tråd med sentrale føringer som fremhever helsefremmede tiltak (Nasjonal Helse- og Sykehusplan 2016-2019) er målet med denne masterutdanningen å gi en avansert forståelse av hvordan ulike sider ved befolkningens daglige aktiviteter og menneskers bevegelsesevne innvirker positivt på folkehelsen.

Målgruppe

Målgruppa for studiet er hovedsakelig ergoterapeuter og fysioterapeuter. Søkere fra andre helsefaglige og relaterte fagområder er også aktuelle. Studiet vender seg til søkere direkte fra bachelorutdanningene og til søkere med yrkeserfaring som har interesse av en reell faglig fordypning ut over lavere grad med fokus på menneskets aktivitet og bevegelse som utvikling av egen yrkesutøvelse og / eller videre forskning.

Opptakskrav

Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, idrettsvitenskap, bevegelsesvitenskap eller psykologi kvalifiserer for opptak.

Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. Disse må framvis kunnskap innen det medisinske og samfunnsvitenskapelige området i form av kurs på bachelornivå innenfor begge disse områdene.

Minstekrav ved opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,5. Ved beregning av gjennomsnittskarakter inngår karakterer i alle fag som er en del av opptaksgrunnlaget.

Studieprogrammets nivå

Studiet er et mastergradsstudium etter § 3, 2.syklus. Antall studiepoeng er 120. Dette innebærer en reel faglig fordypning utover bachelorgrad. Studiet er yrkesrettet og gir samtidig et nødvendig grunnlag for forskerutdanning.

Studiet er et 2 års heltidsstudium. Det kan avtales individuell utdanningsplan, som reguleres av Studieforskriften. I og mellom samlingsukene forventes en arbeidsinnsats på 40 – 42.5 timer pr uke, totalt utgjør dette ca. 3300 arbeidstimer. En ukes arbeid tilsvarer 1.5 studiepoeng.

Studentenes samlede arbeidsinnsats fordeles på læringsaktiviteter som egenstudier, skriving av masteroppgave, skriving av essays, forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske arbeidskrav, obligatorisk tilstedeværelse, fremlegg av eget arbeid for medstudenter, veiledning og eksamener.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har bred avansert kunnskap om aktivitet og bevegelse, og inngående kunnskap innen områdenes vitenskapsteori og forskningsmetoder. Kandidaten har fordypet innsikt i et avgrenset område og har spesialisert metodekunnskap innen dette området. Kandidaten kan anvende kunnskapen på nye områder innen fagfeltet.

Kandidaten:

 • har avansert innsikt i og forståelse for helsemessige forhold knyttet til menneskets bevegelsesevne og aktivitetsmuligheter, samt den helsemessige betydningen av aktivitet i menneskers hverdag. Videre kan kandidaten identifisere hvordan aktivitet og bevegelse hemmes og fremmes i aktuelle sammenhenger
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til aktivitet og / eller bevegelse med fokus innenfor den samfunnsvitenskapelige eller den naturvitenskapelige tradisjonen 
 • kan undersøke aktivitets og/eller bevegelsesrelaterte områder og kan analysere, diskutere og vurdere hvordan disse er av betydning for menneskets helse
 • har inngående kunnskap om fagområdenes vitenskapelige tradisjoner, teorier og metoder og kan velge hensiktsmessig metode for en avgrenset problemstilling
 • kritisk kunne vurdere ulike informasjonskilder, samt kjenne til etiske og juridiske retningslinjer for forsknings og utviklingsarbeid
 • kan anvende teoretisk kunnskap om organisering, planlegging og dokumentasjon av prosjekt- og utviklingsarbeid samt forskningsprosesser
 • kan analysere den faglige utviklingen knyttet til individuelle og samfunnsmessige problemstillinger i et historisk perspektiv

Ferdighet

Kandidaten skal kunne anvende spesialisert innsikt og metodekunnskap innen et avgrenset område å bruke dette i en bredere sammenheng, både i arbeidslivet og ved videre utviklingsarbeid og/eller forskning.

Kandidaten kan:

 • analysere aktivitets- og bevegelsesvitenskapelig teori, samt anvende metoder og gjøre fortolkninger for å kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning knyttet til helseutfordringer i hverdagslivet
 • bruke relevante metoder for forskning innen et avgrenset område innenfor den samfunnsvitenskapelige eller den naturvitenskapelige tradisjonen, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement og problemstillinger
 • bruke gjeldene teori og kritisk kunne forholde seg til ulike informasjonskilder for faglige resonnement i tråd med juridiske retningslinjer og etiske normer
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, samt kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

Generell kompetanse

Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utviklingsarbeid og forskningsprosjekt samt utføre avanserte arbeidsoppgaver på nye områder i sin praktiske yrkesutøvelse.

Kandidaten kan:

 • integrere sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekter i tråd med etiske og juridiske retningslinjer knyttet til de aktivitets- og bevegelsesutfordringer som mennesker erfarer i sin hverdag
 • bidra til utvikling og formidling av nyskapende og innovative løsninger i folkehelsetiltak
 • under veiledning kunne bruke spesifikk kunnskap og relevante metoder for gjennomføring av et avgrenset utviklings eller forskningsprosjekt innenfor aktuell vitenskapstradisjon
 • forme resonnement ved bruk av fagområdets uttrykksformer og kommunisere faglige problemstillinger og analyser til myndighetspersoner på ulikt nivå og til allmennheten

Oppbygging

Første studieår inneholder fem samlingsuker i høstsemesteret og seks samlingsuker i vårsemesteret. At studentene samles på studiestedet gjennomsnittlig en uke per måned ansees å være godt tilpasset studenter som ikke er bosatt på studiestedet. Tilrettelagt arbeid individuelt og / eller i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. Hvert emne avsluttes med eksamen ved semesterslutt unntatt ett emne, som avvikles mitt i vårsemesteret. Valgemne innebærer mulighet til 15 sp valgfritt emne ved egen eller annen institusjon. Emne ved annen institusjon skal godkjennes av egen institusjon for å kunne være en del av masteren.

Andre studieår består av selvstudier bortsett fra to ukesamlinger  i høstsemesteret. Det gis individuell veiledning i vitenskapelig skriving og metodefordypning. Masteroppgaven gis inntil 50 timers veiledningsressurs.

For detaljert oppbygning, se de ulike emnebeskrivelsene.

Progresjonskrav

Alle øvrige emner må være bestått for at Masteroppgven kan leveres.

Læringsformer

Arbeids- og læringsformer

Master i aktivitet og bevegelse handler om menneskers helse relatert til aktivitet og bevegelse. Aktivitetsvitenskap og bevegelsesvitenskap utgjør studiets obligatoriske emner og angir studiets bredde. Sammen med masteroppgaven utgjør de valgfrie emnene studiets dybde. Vitenskapsteori og metode danner grunnlag for forskningsprosessen i henhold fagets mangfold og spesielle natur. Emne i vitenskapelig skriving og metodefordypning setter studenten i stand til å planlegge samt gjennomføre masteroppgaven under veiledning. Det avsluttende prosjektet, masteroppgaven, skal inneha kvaliteter for vitenskapelig publisering.

Arbeids- og læringsformene er:

 • Egenstudier
 • Forelesninger
 • Problembasert pedagogikk
 • Skriving av essays
 • Praktiske laboratorieøvelser / ferdighetsundervisning
 • Seminar med presentasjon av individuelt arbeid og/eller gruppeoppgaver hvor studenten både har rolle som respondent og opponent
 • Gruppearbeid/kollokviearbeid
 • Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsordningen ved Master i aktivitet og bevegelse reguleres av:

 •  Lov om universitet og høgskoler (2005)
 •  Forskrift om studier ved NTNU

Det er følgende vurderingsformer i studiet:

 •  Individuell skriftlig hjemmeeksamen
 •  Individuell skriftlig skoleeksamen
 •  Individuell skriftlig masteroppgave i aktivitet og bevegelse, med individuell muntlig høring

 

Vilkår for å gå opp til eksamen i de ulike emnene er godkjente obligatoriske arbeidskrav. Det er obligatoriske arbeidskrav i alle emner og obligatoriske arbeidskrav må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. Studenter som ikke får godkjent obligatoriske arbeidskrav ved første gangs innlevering, gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Se nærmere forklaring i emnebeskrivelsene. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering, kan ikke framstille seg til eksamen i emnet.

Det er obligatoriske tilstedeværelse på enkelte seminar. Obligatorisk tilstedeværelse er lik obligatorisk arbeidskrav. Ved fravær fra obligatoriske framlegg/seminar må studenten framføre sin del av framlegget for klassen/gruppa/emneansvarlig ved en egnet anledning. Dette er da lik andre gangs innlevering ved obligatorisk arbeidskrav. Se nærmere beskrivelse i emnebeskrivelsene. Studenter som ikke oppfyller dette kravet kan ikke framstille seg til eksamen i emnet.

Bruk av IKT

NTNU bruker læringsplattformen itslearning for kommunikasjon mellom studenter og ansatte. Det er innlevering av arbeidskrav og enkelte eksamener på itslearning /annen elektronisk innlevering. Tilbakemelding på enkelte arbeidskrav gis på itslearning. Kommunikasjonsgrupper mellom studenter kan opprettes på itslearning eller via Lync.

Masteroppgaven

Før oppstart av masteroppgaven må studenten ha levert og fått godkjent en plan for arbeidet. Vilkår for å levere masteroppgaven er at alle eksamener er bestått og at obligatorisk veiledning er mottatt og dokumentert. Masteroppgave i aktivitet og bevegelse er et individuelt forskningsarbeid på 45 studiepoeng under veiledning. Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema eller være et delprosjekt i veileders forskningsarbeid.

Internasjonalisering

Det legges til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen hos en utenlandsk samarbeidspartner (studentutveksling). Dette gjelder for valgfritt emne, totalt 15 sp, metodefordypning med minimum 7.5 sp og masteroppgave tilsvarende 45 sp. For utenlandsopphold i arbeid med masteroppgaven gjelder at hovedveileder skal være ansatt ved Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.

Enkeltemner av studiet egner seg for innreisende utvekslingsstudenter. Det legges til rette for undervisning og eksamen på engelsk dersom dette er aktuelt.

Internasjonale perspektiver trekkes inn i studiet gjennom litteratur, forskning og inviterte gjesteforelesere.

Andre forutsetninger

Det kreves spesielle tekniske forutsetninger for å delta på utdanningen. Kompatibilitet for internett-tilkobling og krav til PC/hardware for å kunne bruke internettbasert læringsplattform (LMS), fortrinnsvis Blackboard vil være nødvendig for dette studiet. Egen PC vil være pålrev for eksamener. Statistikkprogram (SPSS) vil være tilgjengelig for studenten. 

1. år

Første semester (høst) og andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HMAB4001 Aktivitetsvitenskap 15
HMAB4002 Bevegelsesvitenskap 15
HMAB4006 Kvalitativ metode 7,5
HMAB4007 Kvantitativ metode 7,5
Valgemner Velg ett av følgende  
HMAB4004 Fysisk aktivitet 15
HVUT8058 Arbeid og helse 15

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HMAB5001 Vitenskapelig skriving 7,5
HMAB5002 Metodefordypning og spesialisering i metode 7,5
HMAB5003 Masteroppgave i aktivitet og bevegelse 45

NB! Noen av emnene undervises for siste gang høsten 2018 eller våren 2019. Disse vil erstattes av nye relevante emner.