Aktivitet og bevegelse

Masterprogram 2-årig, TRONDHEIM

Aktivitet og bevegelse

– Studiets oppbygging

Første studieår inneholder 5 samlingsuker i høstsemesteret og 6 samlingsuker i vårsemesteret. At studentene samles på studiestedet gjennomsnittlig en uke per måned ansees å være godt tilpasset studenter som ikke er bosatt på studiestedet. Tilrettelagt arbeid individuelt og/eller i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. Hvert emne avsluttes med eksamen ved semesterslutt, unntatt ett av emnene (som avvikles mitt i vårsemesteret). Valgemne innebærer mulighet til 15 studiepoeng valgfritt emne ved egen eller annen institusjon. Emne ved annen institusjon skal godkjennes av egen institusjon for å kunne være en del av masteren.

Andre studieår består av selvstudier bortsett fra to ukesamlinger i høstsemesteret. Det gis individuell veiledning i vitenskapelig skriving og metodefordypning. Masteroppgaven gis inntil 50 timers veiledningsressurs. 


 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan