MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Aktivitet og bevegelse

– Om aktivitet og bevegelse

Om aktivitet og bevegelse

Studiet fokuserer på hvordan hverdagsaktiviteter og bevegelsesevner kan fremmes både på individ og samfunnsnivå. I bevegelsesvitenskap utdypes helsemessige konsekvenser knyttet til menneskets bevegelsesevne og bevegelsesvaner i perspektiv av ulike indre og ytre faktorer som fremmer og som begrenser bevegelse. Aktivitetsvitenskap fokuserer på betydningen av aktivitet i menneskers hverdagsliv og omfatter det mennesker foretar seg i den hensikt å bidra praktisk, sosialt og økonomisk til samfunnet, til å ta vare på seg selv og til å trives i hverdagen. Aktivitet er i denne sammenheng en vesentlig men underkommunisert helseressurs.

De obligatoriske emnene i masteren gir deg en bred faglig bakgrunn. I valgfrie emner utdypes enten perspektiv på bevegelse og fysisk aktivitet eller på aktiviteter knyttet til deltakelse i arbeid og hverdagsliv. Med utgangspunkt i de obligatoriske emnene aktivitet og bevegelse kan eksamener i aktuelle fordypningsemner også tas ved annet studiested, og studentene oppfordres til å ta deler av studiet i utlandet. Gjennom valg av fordypningsemne og masteroppgaven får studenten deretter utvikle sine dybdekunnskaper satt inn i en bredere sammenheng.

Studiet er godkjent av World Federation of Occupational Therapists (WFOT) og Program for ergoterapeututdanning er medlem av European Network of Occupational therapy in Higher Education (ENOTHE). Programmet deltar i flere utvekslingsprogram, noe som gir mulighet til å ta praksis eller deler av studiet i utlandet.

Omfang og arbeidsbelastning

Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, problembasert pedagogikk, skriving av essays, praktiske laboratorieøvelser, samt seminar med presentasjon av individuelt arbeid og / eller gruppeoppgaver hvor studentene både har rolle som respondent og opponent.

Studiet består av:

7 obligatoriske emner:

  • Aktivitetsvitenskap (15 studiepoeng)
  • Bevegelsesvitenskap (15 studiepoeng)
  • Kvalitativ metode (7.5 studiepoeng)
  • Kvantitativ metode (7.5 studiepoeng)
  • Vitenskapelig skriving (7.5 studiepoeng)
  • Metodefordypning (7.5 studiepoeng)
  • Masteroppgave i aktivitet og bevegelse (45 studiepoeng)

2 valgfrie emner:

  • Fysisk aktivitet (15 studiepoeng) tilbys også dom videreutdanning
  • Arbeid og helse (15 studiepoeng) tilbys også dom videreutdanning

Studiet er samlingsbasert og det er varierte arbeidsformer, alt fra forelesninger, problembasert pedagogikk, skriving av essay, obligatoriske seminar, obligatoriske praktiske laboratorieøvelser/ferdighetsundervisning, gruppearbeid og egenstudier.