MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Aktivitet og bevegelse

– Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har bred avansert kunnskap om aktivitet og bevegelse, og inngående kunnskap innen områdenes vitenskapsteori og forskningsmetoder. Kandidaten har fordypet innsikt i et avgrenset område og har spesialisert metodekunnskap innen dette området. Kandidaten kan anvende kunnskapen på nye områder innen fagfeltet.

Kandidaten:

 • har avansert innsikt i og forståelse for helsemessige forhold knyttet til menneskets bevegelsesevne og aktivitetsmuligheter, samt den helsemessige betydningen av aktivitet i menneskers hverdag. Videre kan kandidaten identifisere hvordan aktivitet og bevegelse hemmes og fremmes i aktuelle sammenhenger
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til aktivitet og / eller bevegelse med fokus innenfor den samfunnsvitenskapelige eller den naturvitenskapelige tradisjonen
 • kan undersøke aktivitets og/eller bevegelsesrelaterte områder og kan analysere, diskutere og vurdere hvordan disse er av betydning for menneskets helse
 • har inngående kunnskap om fagområdenes vitenskapelige tradisjoner, teorier og metoder og kan velge hensiktsmessig metode for en avgrenset problemstilling
 • kritisk kunne vurdere ulike informasjonskilder, samt kjenne til etiske og juridiske retningslinjer for forsknings og utviklingsarbeid
 • kan anvende teoretisk kunnskap om organisering, planlegging og dokumentasjon av prosjekt- og utviklingsarbeid samt forskningsprosesser
 • kan analysere den faglige utviklingen knyttet til individuelle og samfunnsmessige problemstillinger i et historisk perspektiv

Ferdighet

Kandidaten skal kunne anvende spesialisert innsikt og metodekunnskap innen et avgrenset område å bruke dette i en bredere sammenheng, både i arbeidslivet og ved videre utviklingsarbeid og/eller forskning.

Kandidaten kan:

 • analysere aktivitets- og bevegelsesvitenskapelig teori, samt anvende metoder og gjøre fortolkninger for å kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning knyttet til helseutfordringer i hverdagslivet
 • bruke relevante metoder for forskning innen et avgrenset område innenfor den samfunnsvitenskapelige eller den naturvitenskapelige tradisjonen, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement og problemstillinger 
 • bruke gjeldene teori og kritisk kunne forholde seg til ulike informasjonskilder for faglige resonnement i tråd med juridiske retningslinjer og etiske normer
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, samt kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

Generell kompetanse

Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utviklingsarbeid og forskningsprosjekt samt utføre avanserte arbeidsoppgaver på nye områder i sin praktiske yrkesutøvelse.

Kandidaten kan:

 • integrere sine kunnskaper på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekter i tråd med etiske og juridiske retningslinjer knyttet til de aktivitets- og bevegelsesutfordringer som mennesker erfarer i sin hverdag
 • bidra til utvikling og formidling av nyskapende og innovative løsninger i folkehelsetiltak
 • under veiledning kunne bruke spesifikk kunnskap og relevante metoder for gjennomføring av et avgrenset utviklings eller forskningsprosjekt innenfor aktuell vitenskapstradisjon
 • forme resonnement ved bruk av fagområdets uttrykksformer og kommunisere faglige problemstillinger og analyser til myndighetspersoner på ulikt nivå og til allmennheten