BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Studiet består av:

  • helsefaglige emner
  • miljøarbeid og habiliterings- og og rehabiliteringsarbeid
  • samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • psykologiske og pedagogiske emner

Emner

Emneoversikten under gjelder for 2017/2018. Vi tar forbehold om endringer for studieåret 2018/2019.

1. studieår

Første semester (høst) og andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HVER1003 Vernepleierfaget - individ og samfunn 30
HVER1004 Helsefag 1 12
HVER102P Praksis 1 - Hverdagsliv og samhandling 18


2. studieår

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HVER2003 Medikamentregning 3
HVER2006 Helsefag 2 12
HVER2007 Pedagogikk, psykologi og vernepleierfaglig metodisk arbeid 15
HVER2008 Psykisk helse 7
HVER2009 Habilitering og rehabilitering 5
HVER201P Praksis 2 - Helse, pleie og rehabilitering 18


3. studieår

Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HVER3005 Organisasjon, ledelse og samhandling 15
HVER3006 Fordypning utviklingshemming, kognitiv svikt og vernepleieren som rettsanvender 15
HVER3007 Bacheloroppgave i vernepleie 12
HVER301P Praksis 3 - Fordypningspraksis 18
HVER302P*

Practical training 3 (Specialization topic) - International Practice Placement

18
* HVER302P tas av studenter som drar på utveksling til utlandet.

Praksis

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt.

Mer informasjon om praksis


Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

Vernepleierutdanningen har praksisplasser i Sør-Trøndelag fylke. Når dagpendling ikke er mulig, kan det medføre at enkelte studenter må  bo i praksiskommunen under praksisstudiene.

Thu, 25 Jan 2018 11:23:28 +0100