Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Bachelor i vernepleie består av emner knyttet til følgende kompetanseområder:

  • Profesjon, etikk og samarbeid
  • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp
  • Inkludering, deltakelse og rettigheter
  • Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Vernepleierstudiet har noen progresjonskrav. Det vil si at noen emner i andre og tredje studieår har forkunnskapskrav. Dette er nærmere beskrevet under hvert enkelt emne.


Praksis

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning. Det skal være minimum 30 uker brukerrettet praksis i reelle yrkessituasjoner. 

Mer informasjon om praksis


Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

Vernepleierutdanningen har de fleste av praksisplassene i sørlige deler av Trøndelag fylke. Når dagpendling ikke er mulig, kan det medføre at enkelte studenter må bo i praksiskommunen under praksisstudiene.

Emneoversikt - vernepleie


Emner som inngår i studieprogrammet

  Emnenavn Studiepoeng
1 (høst) VET1001 Vernepleieren som helsepersonell og profesjonsutøver 7,5
VET1002 Psykologi og pedagogikk 15
EXPH0400 Examen Philosophicum for medisin og helsefag 7,5
2 (vår) VET1003 Miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon og samhandling 15
VET1004 Praksis 1: Hverdagsliv og samhandling 7,5
VET1005 Menneskets anatomi og fysiologi 7,5
3 (høst) VET2001 Sykdomslære, farmaskologi og medikamentregning 15
VET2002 Praksis 2: Helse, pleie og omsorg 15
4 (vår) VET2003 Utviklingshemming og kognitive funksjonsnedsettelser 7,5
VET2004 Miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering, habilitering og helsefremming 15
VET2005 Praksis 3: Kartlegging, samspill og tiltaksutforming 7,5
5 (høst) VET2301 Miljøterapeutisk og psykisk helse 15
VET2302 Vernepleieren som rettsanvender 7,5
MH2000 Teknologiforståelse 7,5
6 (vår) VET2303 Praksis 4: Fordypningspraksis eller
VET2304 Practical Training 4: International Practice Placement
15
VET2900 Bacheloroppgave i vernepleie 15

En fullstending beskrivelse av studieprogrammet, inkludert emnebeskrivelser, finnes du i studieplanen for bachelor i vernepleie