BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Studiet består av:

  • helsefaglige emner
  • miljøarbeid og habiliterings- og og rehabiliteringsarbeid
  • samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • psykologiske og pedagogiske emner

Praksis

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt.

Her finner du heftet Informasjon om praksisstudier i vernepleierutdanningen. Heftet inneholder introduksjon til studiet og faget, retningslinjer for vurdering, Forskrift om skikkethetsvurdering, og er et yrkesetisk grunnlagsdokument.


Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

Vernepleierutdanningen har praksisplasser i Sør-Trøndelag fylke. Når dagpendling ikke er mulig, kan det medføre at enkelte studenter må  bo i praksiskommunen under praksisstudiene.

Se mer informasjon om emner og pensum for bachelor i vernepleie.

Se også studieplan for bachelor i vernepleie.