Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

Læringsutbytte - vernepleie

En kandidat med fullført bachelor i vernepleie ved NTNU skal ha følgende totale læringsutbytte, i samsvar med Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning:

Kunnskaper

Etter fullført bachelor i vernepleie skal kandidaten ha:

 • Bred relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse særlig for å fremme selvbestemmelse og brukermedvirkning i samhandling med pasienter, brukere og pårørende i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.
 • Bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid særlig innen ulike tjenesteområder til personer med utviklingshemming, demens, rusmiddelavhengighet, psykiske lidelser, og ulike funksjonsnedsettelser, og kan planlegge og gjennomføre habilitering og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med pasienter, brukere, pårørende og andre samarbeidende aktører.
 • Bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 • Bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, for å bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Kunnskap om forskningsmetode samt prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet og kan utvikle sin kunnskap og foreta faglige vurderinger, beslutninger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Ferdigheter

Etter fullført bachelor i vernepleie skal kandidaten kunne:

 • Anvende faglig kunnskap for å bidra til relevante tjenester gjennom samhandling og samarbeid i tilrettelegging av tjenestetilbudet og innholdet i dette.
 • Anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov og dokumentere dette som grunnlag for tiltak i miljøterapeutisk arbeid.
 • Anvende faglig kunnskap som bidrag til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv.
 • Anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse, og derigjennom bidra til å ivareta og styrke rettssikkerheten til pasienter og brukere.
 • Anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg i yrkesutøvelsen.

Generell kompetanse

Etter fullført bachelor i vernepleie skal kandidaten ha/kunne:

 • Innsikt i, og reflektere over, faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og håndtere situasjoner på en respektfull og faglig forsvarlig måte i møte med pasienter, brukere og samarbeidspartnere.
 • Identifisere behovet for helsehjelp, planlegge, gjennomføre, og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med pasienter, brukere, pårørende og andre samarbeidende profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov, og dokumentere og formidle faglige vurderinger i henhold til lov og forskrift.
 • Formidle faglige synspunkter og erfarings basert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samhandling med pasienter, brukere, pårørende, og andre samarbeidende aktører.
 • Planlegge og gjennomføre bruk av velferdsteknologi i vernepleierfaglig arbeid.