BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Læringsmål

Kompetanse er studentenes handlingsberedskap for yrkespraksis ved avsluttet studium. Kompetanser består av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som beskrives som læringsutbytter. Ved avsluttet utdanning skal kandidaten ha kompetanser innen følgende områder med tilhørende læringsutbytter:

Vernepleieren skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, gjennom å tilrettelegge for mestring av hverdagslivets aktiviteter, for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelser herunder også kognitiv svikt

Kandidaten

- Har bred kunnskap om forhold som påvirker fysisk og psykisk helse, og hva funksjonsnedsettelse innebærer for den enkelte (kunnskap)

- Har bred kunnskap om ulike kommunikasjonsformer i arbeid med mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder kognitiv funksjonsnedsettelse (kunnskap)

- Har bred kunnskap om forebyggende helsearbeid og rehabilitering (kunnskap)

Vernepleieren kan arbeide innen forebyggende, pedagogiske, rehabiliterende virksomheter, gjennom føre miljøterapeutisk trening, tilrettelegging, læring og veiledning og har kunnskap om forvaltning og samfunnsplanlegging

Kandidaten

- Kan anvende metodisk arbeid som kartlegging, analyse, planlegging og gjennomføring av tiltak, innen helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende arbeid med mål om å ivareta brukers autonomi, selvbestemmelsesrett og deltakelse i hverdagslivet (ferdigheter)

- Har kunnskap om læringsteori, utviklingspsykologi og pedagogisk tenking

Vernepleieren kan vurdere og resonere profesjonelt og samhandle og samarbeide med andre relevante aktører i velferdstjenestene

Kandidaten

- Har bred kunnskap om faktorer som fremmer brukermedvirkning og selvbestemmelse (kunnskap)

- Utøver faglig og etisk forsvarlig praksis, og møter mennesker med empati og respekt, er bevist og reflektert i utøvelse av profesjonell kompetanse i tråd med de krav arbeidslivet stiller (ferdigheter)

- Har bred kunnskap om relevant lovverk for helsepersonell, i tillegg til kunnskap om vernepleierens yrkesrolle og etiske retningslinjer (kunnskap)

- Kan initiere, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i samhandling og samarbeid med brukere og andre fagprofesjoner (generell kompetanse)

Vernepleieren kan formidle, utvikle og promotere vernepleierfaglig arbeid

Kandidaten

- Kjenner til norsk helse- og velferdstjeneste og forvaltningsnivåer, beslutningsstrukturer og politiske føringer (kunnskap)

- Kjenner til hvordan de kan utvikle prosjekt gjennom nytenkning og innovasjonsprosesser (generell kompetanse)

- Har kjennskap til vernepleierfagets historie utvikling, egenart og plass i velferdstjenestene (generell kompetanse)

- Kan oppdatere sin kunnskap innen vernepleierfaget, og kan identifisere lærings- og kompetansebehov i egen yrkesutøvelse (ferdigheter)

- Bidrar aktivt i kvalitetssikring, forbedring, utvikling og promotering av tjenestetilbud og fagutøvelse (generell kompetanse)