Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Etter fullført bachelor i vernepleie har kandidaten kunnskap om:

 • ideologier og strukturelle forhold i samfunnet som påvirker individets livsbetingelser
 • relevant lovverk for helsepersonell og grunnleggende menneskerettigheter
 • individets fysiologiske, sosiale og psykologiske utvikling
 • selvbestemmelse, samhandling, kommunikasjon, relasjon og læring
 • ulike perspektiver knyttet til helse, sykdom og funksjonshemming
 • helsefremming, behandling og re/habilitering, miljøarbeid og miljøterapi på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • vitenskapsteori og forskningsmetode og kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Etter fullført bachelor i vernepleie har kandidaten ferdigheter i å:

 • tilrettelegge for helsefremming og sikre forsvarlig helsehjelp
 • anvende kunnskap om forebygging, omsorgsarbeid og behandling
 • anvende kunnskap om pedagogikk, psykologi, miljøarbeid, miljøterapi og re/habilitering
 • anvende kunnskap om forvaltning i helse- og sosialfaglig arbeid
 • reflektere over egen yrkesutøvelse og anvender etisk refleksjon for å sikre faglig forsvarlig praksis
 • dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid gjennom kunnskapsbasert praksis
 • utøve tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid og samhandling

Etter fullført bachelor i vernepleie har kandidaten generell kompetanse i:

 • å initiere, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i samhandling og samarbeid med bruker/pasient og andre fagprofesjoner i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • hvordan utvikle prosjekter gjennom nytenkning og innovasjonsprosesser
 • vernepleierfagets historie utvikling, egenart og plass i velferdstjenestene
 • kvalitetssikring, forbedring og utvikling av tjenestetilbud og fagutøvelse
 • sentralt fagstoff i helse- og sosialfaglig arbeid som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer