Fysioterapi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Studiets oppbygning

Foto: Ole Ekker

Fysioterapi

Første studieår

Første studieår gir deg som student en forståelse for de grunnleggende elementer i fysioterapifaget - menneske, bevegelse og funksjon.

Du skal tilegne deg kunnskap om menneskekroppens biologiske struktur og funksjon. I tillegg skal du utvikle forståelse for ulike aspekter ved bevegelse og fysisk aktivitet, slik som personlige, kulturelle og sosiale.

Alle emnene i første studieår består av både teori og praktisk ferdighetstrening. Du blir introdusert for klinisk resonnering gjennom fysioterapeutisk undersøkelse og kommunikasjon.

I dette studieåret vil du møte pasienter/brukere i ulike aldersgrupper gjennom observasjons- og punktpraksis, bevegelsesgrupper og praksis i barnehage.

Andre studieår

Med basis i kunnskap fra første studieår, vil du i andre studieår videreutvikle dine evner til klinisk resonnering.

Det er et mål at du skal kunne reflektere over pasientens/brukerens aktuelle situasjon og vurdere betydningen av funn fra undersøkelse. På bakgrunn av dette skal du kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak.

I dette studieåret vil du møte pasienter gjennom to lengre perioder med veiledet praksis i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjeneste.

Tredje studieår

Tredje studieår handler i stor grad om integrering av kunnskap fra de to første årene gjennom fordypning og refleksjon. Alle elementer ved kunnskapsbasert praksis integreres og det å jobbe som fysioterapeut sees i et samfunnsperspektiv.

Tverrfaglig samhandling blir vektlagt. Folkehelseperspektivet er sentralt og du vil få en fordypning innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Du vil få mulighet for semesterutveksling til utlandet i femte semester.

Det er to veiledede praksisperioder. Den første praksisperioden er en punktpraksis og den andre er en sammenhengende praksisperiode av lengre varighet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan