BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Om fysioterapi

Om fysioterapi

Fysioterapistudiet har en bredde av fagemner som er beskrevet i Rammeplan som innefatter: fysioterapiens fundament og utvikling, fysioterapeutisk yrkesutøvelse, naturvitenskapelige og medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner. Disse emnene er ivaretatt i denne studieplanen med tilhørende emnebeskrivelser.

Formålet med fysioterapeututdanninga er å utdanne brukerorienterte, samfunnsbevisste, selvstendige og reflekterte yrkesutøvere som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid. Kvalitetssikring av studiet følger universitetets forskrifter og ivaretar studentenes innflytelse og evalueringer gjennom møter med tillitsvalgte fra hver klasse og formalisert evaluering av emner via skjema lagt ut på itslearning. Kandidaten skal etter endt utdanning ha tilegnet seg kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for fysioterapifaglige tjenester.


Fysioterapeututdanningen fremhever i dag, som ved utdanningens oppstart, bevegelse som kjernebegrep i faget. Bevegelse og kroppslig funksjon sees på som en integrert del av menneskelig handling og samhandling. Bevegelse kan ha forskjellig formål og ulik sosial og kulturell betydning. Fysioterapeuters virksomhet søker å fremme bevegelse, utvikle, gjenvinne og vedlikeholde funksjonsevne i den hensikt å bedre forutsetninger for helse og livsutfoldelse. En fysioterapifaglig forståelse av bevegelsesbegrepet er omfattende, og det er nødvendig å legge til grunn et kroppsbegrep som inkluderer erkjennelse og personlig erfaring.


Fysioterapeuters arbeid påvirkes til enhver tid av ulike trekk ved samfunnsutviklingen. Utdanningen skal utdanne kandidater som har beredskap til å mestre en yrkesrolle i endring.

Fremtidens fysioterapeuter må derfor ha et bredt og godt faglig fundament som basis for livslang læring gjennom sitt yrkesliv. Utdanningen legger vekt på å utdanne kandidater som er reflekterte, fleksible, løsningsorienterte og med evner til samarbeid. Utdanningen er vitenskapelig forankret og gir et grunnlag for videre studier på master og PhD nivå.

I henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2.juli 1999, § 48 kvalifiserer fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste til autorisasjon som fysioterapeut.