BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Om fysioterapi

Om fysioterapi

Fysioterapeuter bidrar til at folk kan leve aktive og helsebringende liv. Fysioterapeuters spesialområde er kroppens bevegelsesmuligheter og deltakelse i bevegelse og aktivitet på ulike arenaer, og for alle aldersgrupper. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer som påvirker folks bevegelsesmuligheter, helse og livskvalitet.  

Fysioterapeuter arbeider med enkelt mennesker, med grupper av mennesker, og med omgivelsene mennesker ferdes i. Dette arbeidet tar utgangspunkt i grundige undersøkelser og kartlegginger, for så, i samarbeid med dem det gjelder, bidra til løsninger, forbedringer, eller alternativer som fremmer bevegelse, aktivitet og deltakelse. Fysioterapeuters spesielle bidrag i dette arbeidet er solid kunnskap om kroppens bevegelsesapparat, om hvordan ulike fysiske, psykiske og sosiale faktorer påvirker hverandre til å enten fremme eller hemme bevegelse, aktivitet og deltakelse. Fysioterapeuter behandler pasienter, arbeider forebyggende for å hindre sykdom eller skade, og arbeider helsefremmende for å fremme god helse og livskvalitet. Fysioterapeuter arbeider med personer i alle aldre som har en sykdom, en skade, en funksjonsnedsettelse, eller behov for hjelp til endring i aktivitetsvaner eller livsstil.


Hvorfor velge dette studiet

Fysioterapistudiet gir deg yrkeskunnskap i et samspill mellom teoretiske studier om kropp, helse og sykdom, praktiske ferdigheter i undersøkelse og kartlegging, i behandling, samhandling og tilrettelegging, og veiledet yrkesutøvelse gjennom praksis som fysioterapeut under veiledning. Gjennom studiet vil du også utvikles og bli utfordret som menneske slik at du blir godt rustet til å arbeide med mennesker på en god, etisk og reflektert måte. Alle dette vil du tilegne deg gjennom varierte arbeidsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid, ferdighetstrening, feltarbeid, forelesninger og diskusjoner, kliniske praksisstudier og selvstudier. Som fysioterapeut vil du møte mange forskjellige mennesker, på mange forskjellige arenaer og i mange forskjellige livssituasjoner. I fysioterapistudiet utvikler du kompetanse og forståelse for hvordan du som fysioterapeut kan bidra til at enkelt personer, og større og mindre grupper i befolkningen, kan få et mer aktivt og helsebringende hverdagsliv.