BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Læringsutbytte

Læringsutbyttene beskriver den kunnskap, ferdighet og generelle kompetanse som kandidaten skal ha tilegnet seg gjennom studiet. Innholdet i læringsutbyttet er forankret i Rammeplan og forskrift for fysioterapeututdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. 

Føringer fra Rammeplan er herunder formulert som læringsutbytter:

Kunnskap
Kandidaten har

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i fysioterapi, samt kunne finne frem til ny kunnskap og kritisk kunne evaluere informasjon
 • bred kunnskap om kroppen og kan forklare bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon
 • bred kunnskap om både indre og ytre forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen og kan diskutere faktorer som kan fremme og hemme helse, bevegelsesutvikling, - kontroll og - læring
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og kan identifisere ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse
 • kunnskap om hvordan søke, tilegne seg og kritisk evaluere informasjon og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • kunnskap om helsetjenestens og fysioterapifagets utvikling, oppbygging, oppgaver og rammebetingelser, og de lover, regler og forskrifter som styrer fysioterapeutenes virksomhet

Ferdighet
Kandidaten kan

 • syntetisere kunnskap fra flere områder til en kontekstuell forståelse
 • anvende evidensbasert kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre begrunnede valg tilpasset en kontekst
 • anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og fysioterapifaglige ferdigheter på praktiske og teoretiske problemsstillinger for å treffe begrunnede valg ved undersøkelse og behandling av mennesker med ulike funksjonsproblemer
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samhandling med pasienter/brukere og andre
 • beherske ulike metoder og mestre ferdigheter i kartlegging av miljøfaktorer for å belyse problemstillinger om menneskers funksjon og helse, og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak
 • vise reflektert og faglig forsvarlig opptreden og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere og andre
 • anvende faglig kunnskap for å fremme deltakelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og andre tiltak
 • dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har et helhetlig syn på mennesket og utøver fysioterapiyrket med faglig profesjonalitet med respekt for integritet og rettigheter, som ivaretar brukernes autonomi og rett til medbestemmelse
 • har innsikt i og forståelse for hvordan samspill mellom individ og miljø kan innvirke på bevegelser og skape forutsetninger for funksjonsevne og helse
 • har innsikt i relevante fysioterapifaglige- og yrkesetiske problemstillinger, og kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og i samarbeid med andre
 • kan kritisk og analytisk vurdere faglig kunnskap og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for å bidra til faglig utvikling
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, samt utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer