Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Studiets oppbygning

Barnevernspedagog

Bachelorprogrammet i barnevern er på 180 studiepoeng og går over tre år.

Bachelorgraden består av:

  • Emner med faglig fordyping innenfor barnevernspedagogens profesjon og arbeidsområde.
  • Fellesemner om sosial- og velferdspolitikk, juss og psykologi, som du tar sammen med bachelor i sosialt arbeid.
  • Fellesemnet vitenskapsteori og vitenskapelig metode (EXPH0200) og områdeemne (ISA1006).

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV1003 Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget 15
ISA1001 Sosial- og velferdspolitikk 7,5
ISA1002 Juridisk metode og forvaltningsrett 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
ISA1003 Psykologi i et livsløpsperspektiv 7,5
BBV1004 Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2001 Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 7,5
BBV2002 Rettsanvendelse i barnevernet 7,5
BBV2006 Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2007 Miljøterapi med utsatte barn og unge 7,5
BBV2008 Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst 15
ISA1006 Global Ethics and Human Rights 7,5

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2500 Barnevernfaglig veiledet praksis 30
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA2500 Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon 15
BBV2900 Bacheloroppgave i barnevern 15

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Ny studiemodell

Ny studiemodell fra 2018

Ny studiemodell (emnesammensetning) er innført for de som startet høsten 2018 og de nye emnene innføres gradvis (1 studieår: 2018/2019, 2. studieår: 2019/2020, 3. studieår: 2020/2021). Ny studiemodell kommer som følge av nasjonalt arbeid med felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger i Norge og NTNU ønsker å være i front i dette arbeidet.


Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Vi vil minne om at EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap har obligatorisk deltakelse på seminar/øvingstimer. For å kunne gå opp til eksamen må du delta i 80 % av seminarene og ha obligatoriske aktiviteter godkjent.