Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Studiets oppbygning

Barnevernspedagog

Bachelorprogrammet i barnevern består av:

  • Emner med faglig fordyping innenfor barnevernspedagogens profesjon og arbeidsområde.
  • Fellesemner om sosial- og velferdspolitikk, juss og psykologi, som du tar sammen med bachelor i sosialt arbeid.
  • Fellesemnet Examen philosophicum for samfunnsvitenskap (EXPH0200) og områdeemne (ISA1006).

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV1003 Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget 15
ISA1001 Sosial- og velferdspolitikk 7,5
ISA1002 Juridisk metode og forvaltningsrett 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
ISA1003 Psykologi i et livsløpsperspektiv 7,5
BBV1004 Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2001 Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssvikt 7,5
BBV2002 Rettsanvendelse i barnevernet 7,5
BBV2006 Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtte 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2007 Miljøterapi med utsatte barn og unge 7,5
BBV2008 Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst 15
ISA1006 Global Ethics and Human Rights 7,5

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BBV2500 Barnevernfaglig veiledet praksis 30
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA2500 Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon 15
BBV2900 Bacheloroppgave i barnevern 15

 

Studieplan for bachelor i barnevern

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Vi vil minne om at EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap har obligatorisk deltakelse på seminar/øvingstimer. For å kunne gå opp til eksamen må du delta i 80 % av seminarene og ha obligatoriske aktiviteter godkjent.