Audiologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Audiologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Beskrivelse av læringsutbytte er tilpasset nivåbeskrivelsene i Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for høyere utdanning og taksonomi basert på dette. Kompetanse er studentenes handlingsberedskap for yrkespraksis ved avsluttet studium.

Kompetanse defineres i læringsutbytter bestående av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studieprogram for audiologi omfattes ikke av nasjonal rammeplan med overordnede lærings- eller kompetansemål, ettersom studiet er det eneste av sitt slag i Norge. Ved avsluttet utdanning skal kandidaten ha kompetanse innen følgende områder:

 

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og valg av hensiktsmessige metoder for utredning
 • Kandidaten har bred teknisk og humanistisk kunnskap innenfor (re)habilitering og tilrettelegging ved hørselsrelaterte funksjonshemninger
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sosiokulturelle forhold, menneskets psykologiske og sosiale utvikling og funksjon gjennom livsløpet
 • Kandidaten har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det audiologiske fagfeltet og har kjennskap til dets betydning for yrkesutøvelsen
 • Kandidaten har relevant kunnskap om miljø-, samfunnsmessige og juridiske forhold på områdene hørsel, tale, lyd og støy
 • Kandidaten har kunnskap om audiologien, dens historie og audiografens plass i samfunnet

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende relevante audiologiske utrednings- og (re)habiliteringsverktøy
 • Kandidaten kan kartlegge pasientens helhetlige behov og ivareta brukermedvirkning
 • Kandidaten kan, ut fra et menneskelig og samfunnsmessig helhetssyn, vurdere pasient/bruker-, yrkesetiske og vitenskapelige aspekter
 • Kandidaten kan planlegge, iverksette og dokumentere hørselsfremmende tiltak og gjennomføre kvalitetssikring; alene, i samarbeid med enkeltpersoner og i grupper
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende målinger og analyser vedrørende miljø- og samfunnsmessige forhold på områdene hørsel, tale, lyd og støy
 • Kandidaten har evne til innhenting, bearbeiding og presentasjon av relevant informasjon for å belyse faglige problemstillinger

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har selvinnsikt, evne til empati og til å se seg selv utenfra (desentrering)
 • Kandidaten har evne til å identifisere sitt kunnskapsbehov og gjøre seg nytte av veiledning og tilbakemeldinger for å utvikle sin kompetanse
 • Kandidaten har evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og til samarbeid med kolleger, pasienter/brukere og deres nærpersoner
 • Kandidaten kjenner til innovasjonsprosesser og entreprenørskap