Audiologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Audiologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og valg av hensiktsmessige metoder for utredning
 • Kandidaten har bred teknisk og humanistisk kunnskap innenfor (re)habilitering og tilrettelegging ved hørselsrelaterte funksjonshemninger
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sosiokulturelle forhold, menneskets psykologiske og sosiale utvikling og funksjon gjennom livsløpet
 • Kandidaten har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det audiologiske fagfeltet og har kjennskap til dets betydning for yrkesutøvelsen
 • Kandidaten har relevant kunnskap om miljø-, samfunnsmessige og juridiske forhold på områdene hørsel, tale, lyd og støy
 • Kandidaten har kunnskap om audiologien, dens historie og audiografens plass i samfunnet


Generell kompetanse

 • Kandidaten har selvinnsikt, evne til empati og til å se seg selv utenfra (desentrering)
 • Kandidaten har evne til å identifisere sitt kunnskapsbehov og gjøre seg nytte av veiledning og tilbakemeldinger for å utvikle sin kompetanse
 • Kandidaten har evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og til samarbeid med kolleger, pasienter/brukere og deres nærpersoner
 • Kandidaten kjenner til innovasjonsprosesser og entreprenørskap

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende relevante audiologiske utrednings- og (re)habiliteringsverktøy
 • Kandidaten kan kartlegge pasientens helhetlige behov og ivareta brukermedvirkning
 • Kandidaten kan, ut fra et menneskelig og samfunnsmessig helhetssyn, vurdere pasient/bruker-, yrkesetiske og vitenskapelige aspekter
 • Kandidaten kan planlegge, iverksette og dokumentere hørselsfremmende tiltak og gjennomføre kvalitetssikring; alene, i samarbeid med enkeltpersoner og i grupper
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende målinger og analyser vedrørende miljø- og samfunnsmessige forhold på områdene hørsel, tale, lyd og støy
 • Kandidaten har evne til innhenting, bearbeiding og presentasjon av relevant informasjon for å belyse faglige problemstillinger