Mat og teknologi

Masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– læringsmål

Mat og teknologi

Mat og teknologi

Forventet læringsutbytte

Etter endt masterstudium med relevant karakter skal kandidatene være kvalifisert til opptak ved PhD program.  For hvert enkelt emne i studieplanen er det utarbeidet forventet læringsutbytte: kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Kandidatene vil igjennom vurderingsordningene bli prøvd i dette.


Kunnskap

Kandidaten:

 • har omfattende kunnskaper om rammebetingelser, ressurser og teknologi knyttet til matproduksjon fra fiskeri, akvakultur og landbruk, og om hvordan bioøkonomiske prosesser og bærekraft kan implementeres
 • har omfattende kunnskap om innovasjons- og produktivitetsløsninger i matindustrien, og kan anvende disse for å bidra til å forbedre verdiskapningen i sektoren
 • har avansert kunnskap om bruk av mikroorganismer og alger i produksjon av næringsmidler, ingredienser og fôr samt kontroll av disse
 • har inngående kunnskap om utfordringer og metoder innen mattrygghet, risikostyring og -vurderinger
 • har avansert kunnskap om og forståelse av metoder innen analyse av holdbarhet, matkvalitet og mattrygghet
 • har innsikt i prosjektledelse, og –organisering og samarbeid i team om prosjektarbeid
 • har spesialisert innsikt og fordypning i utvalgte deler av verdikjeden innen matproduksjon, gjennom forskning i og erfaringen fra masteroppgaven

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om matproduksjon og bioøkonomi generelt til å sikre samfunnet en bærekraftig matproduksjon i fremtiden
 • har evne til å implementere og optimalisere ny teknologi i matindustrien, samt vurdere lønnsomhet i verdikjeden
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og formidle praktiske risikovurderinger og risikoanalyser i hele verdikjeden
 • kan utforme, gjennomføre og formidle tverrfaglige prosjekter knyttet til regionalt næringsliv, forvaltning og forskningsinstitusjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer spesielt gjennom arbeid med tverrfaglige og individuell prosjekter samt analyseprosjekter.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om matproduksjon i et helhetsperspektiv som bidrar til å sikre samfunnet trygge matprodukter produsert på en effektiv og bærekraftig måte
 • kan analysere og begrunne vitenskapelige problemstillinger relevant for matkjeden og utvise etiske og kritiske holdninger i arbeidet
 • kan reflektere over og kommunisere resultater fra prosjekt- og beredskapsarbeid til fageksperter, næringsliv og samfunnet generelt
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer innen matproduksjon
 • kan anvende innovative metoder i utviklingsarbeid og bidra inn i innovasjonsprosesser