Studieretning VVS-teknikk

Maskiningeniør

Om studieretning VVS-teknikk

VVS- ingeniøren jobber med Varme, Ventilasjon og Sanitærteknikk.


VVS faget er viktig i en moderne byggeprosess. Som rådgivere planlegger vi tekniske anlegg i byggeprosjektene i samarbeid med arkitekter og andre. Videre i byggeprosessen vil VVS-ingeniørene følge opp montering og innregulering av anleggene. Vi sørger for at byggene får et godt innemiljø med et behagelig klima.

VVS-ingeniørene har alltid arbeidet med å få til en best mulig utnyttelse av energien. Du kan bidra til utfasing av fosile energikilder til fordel for grønn, fornybar energi. 

Også utenfor byggeprosjektene finner vi VVS-ingeniører. En god del er engasjert i innovasjon, produktutvikling og salg av byggtekniske produkter, noen sitter som eiendomsforvaltere, noen er ansatt i industrien og andre i olje og gassvirksomhet.


Studieretningsfag

Termodynamikk og fluidmekanikk
Dette faget gir det nødvendige teoretiske grunnlaget for de praktiske
fagene innen VVS teknikken.

Ventilasjonsteknikk
Målet med faget er at du skal lære å konstruere gode ventilasjonsanlegg som gir et godt inneklima. Over halvparten av all energien et bygg bruker går ofte til ventilasjon. I dag ligger det største potensiale for energibesparelse i bygninger i effektivisering av ventilasjonsanlegg.

Varme og kjøleteknikk
Her vil du lære om konstruksjon og bruk av varmepumper og kjøleanlegg
som er systemer for oppvarming og avkjøling av bygninger. Faget tar sikte på å lære studentene å konstruere gode og energieffektive anlegg for varme og
kulde.  Godt innemiljø i bygninger vektlegges. Varme og kjøleteknikk bruker vi også i industrien, i alt fra matvareindustrien til olje- og gassvirksomheten. Utnyttelse av fornybar grønn energi står sentralt i faget. 

Sanitærteknikk og husbyggingsteknikk
Faget gir en innføring i husbygningsteknikk og hvordan de forskjellige
bygningsdeler settes sammen til en helhet. En gjennomgår oppbyggingen
av sanitærinstallasjonene i de enkelte rom. I tillegg gis det kunnskap slik
at en kan konstruere anlegg for vannforsyning, avløp, drenering og
produksjon av varmt tappevann.

VVS rettet reguleringsteknikk og elektroteknikk
Faget gir kunnskap om hvordan VVS anleggene styres og kontrolleres.
Studentene får praktisk opplæring i konstruksjon og prosjektering av
slik automatikk. Elektrisitetsforsyning og elektriske anlegg i bygninger blir også
gjennomgått.

VVS prosjektering
Dette er et praktisk fag i 3. klasse hvor studentene benytter kunnskap
fra tidligere emner til å prosjektere et komplett VVS anlegg for et bygg.
Dette gjøres på samme måte som når du kommer i jobb.