ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Studieretning teknisk planlegging

Teknisk planlegging

Navnet teknisk planlegging er knyttet til den delen av samfunnets infrastruktur som med samlebetegnelse kan kalles tekniske anlegg eller teknisk sektor.

Datatekniske hjelpemidler inngår i fagene og anses som viktig for fagområdet. Kjennskap til offentlig administrasjon, samt lover, forskrifter og retningslinjer som angir forvaltnings-, prosjekterings-, drifts- og miljømessige krav innenfor temaområdene er nødvendig. Teknisk sektor har i disse sentrale arbeidsoppgavene også et ansvar for miljø i vid forstand.


Jobbmuligheter

Som byggingeniør med fordypning i teknisk planlegging får du solid kunnskap og kompetanse innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet:

 • rådgivende ingeniører innenfor veg - vann – avløp og arealplanlegging
 • kommunenes tekniske etater
 • interkommunale planleggingsselskaper
 • Statens Vegvesen og andre statlige utbyggere
 • utbyggingsselskaper

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • gjennomføre detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser for veg og VA-anlegg
 • bruke EDB-baserte prosjekteringsverktøy til areal, veg og VA-prosjektering
 • utarbeide reguleringsplaner
 • delta som saksbehandler i team for areal og hovedplaner for de tekniske sektorer
 • saksbehandle oppgaver etter plan og bygningsloven
 • delta i driftsansvaret av behandlingsanlegg for drikkevann og avløpsrenseanlegg