Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Læringsmål

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Det å utvikle studentens grunnleggende ferdigheter skal bidra til dannelse av en profesjonell lærer. Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte som utgangspunkt for utvikling i læreryrket.

Kunnskap​

Kandidaten

 • kan anvende yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot relevante trinn og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen; heriblant kunnskap om arbeidsmetoder, læringsarenaer, uttrykksformer og elevenes læring og -utvikling samt kunnskap om samarbeid
 • kjenner til og kan oppdatere grunnleggende kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen satt i relasjon til skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag
 • har bred kunnskap om mangfold, ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om vanskelige livssituasjoner barn og unge kan komme i, herunder overgrep, konsekvenser for læring og kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser.

Ferdigheter​

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning, som inkluderer refleksjon rund didaktisk bruk av ulike læringsarenaer, læremidler, uttrykksformer og digitale ressurser, basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og kan tilpasse undervisningen/opplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever
 • kan vurdere alle elevers/lærlingers læring og bidra til at elevene/lærlinger reflekterer over egen læring og faglige utvikling
 • kan gjenkjenne særskilte behov hos barn og unge, og på bakgrunn av faglige vurderinger etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste
 • kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, tilrettelegge for og bidra i utviklingsarbeid, og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Generell kompetanse​

Kandidaten

 • kan formidle, diskutere og analysere yrkesdidaktiske og pedagogiske problemstillinger og undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk, erfarings- og forskningsbasert kunnskap
 • kan analysere og utvikle egen praksis og bidra til utvikling av skolen/bedriften som en inkluderende institusjon/organisasjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med alle elever/lærlinger, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket og andre opplæringsarenaer
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan legge til rette for entreprenørskap samt at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere yrkesfaglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål