Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Det å utvikle studentens grunnleggende ferdigheter skal bidra til dannelse av en profesjonell lærer. Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte som utgangspunkt for utvikling i læreryrket:

Kunnskap

Kandidaten
 • kan anvende fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot relevante trinn; heriblant kunnskap om arbeidsmetoder, læringsarenaer, uttrykksformer og elevenes læring og utvikling samt kunnskap om samarbeid
 • kjenner til og kan holde seg oppdatert på grunnleggende kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen, knyttet til skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag
 • har bred kunnskap om mangfold, ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om vanskelige livssituasjoner barn og unge kan komme i, herunder overgrep, konsekvenser for læring og kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser

Generell kompetanse

Kandidaten
 • kan formidle, diskutere og analysere fagdidaktiske og pedagogiske problemstillinger og undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk, erfarings- og forskningsbasert kunnskap
 • kan analysere og utvikle egen praksis og bidra til utvikling av skolen som en inkluderende institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med alle elever, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket
 • kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål

Ferdigheter

Kandidaten
 • kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning, som inkluderer refleksjon rundt didaktisk bruk av ulike læringsarenaer, læremidler, uttrykksformer og digitale ressurser, basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan lede elever i et læringsfellesskap og kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever
 • kan vurdere elevers læring og bidra til alle elevers vurdering av egen læring og faglige utvikling
 • kan gjenkjenne særskilte behov hos barn og unge, og på bakgrunn av faglige vurderinger etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste
 • kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, tilrettelegge for og bidra i utviklingsarbeid, og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning