YFL8101 - Naturfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Generell kjemi:
Periodesystemet, atomets oppbygning, bindingsteori, mol, konsentrasjon, fortynning, oksidasjon og reduksjon, spenningsrekka, løselighet, likevektsbetraktninger, sterke og svake syrer og baser, pH.
Biologi:
Celler, organismegrupper, økologi og bærekraftig utvikling, bioteknologi.
Fysikk:
Fysiske størrelser og enheter, energi, varme og temperatur, lys/stråling, gasser, materiallære, viskositet og konsistens.
Grunnleggende matematikk:
Brøk, prosent, algebra, potenser, mål, vekt, areal og volum, briggske logaritmer, første- og andregradslikninger, grafer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten
- kan gjøre rede for atomets oppbygging, bindingsteori og grunnleggende kjemiske begreper.
- har kunnskaper om og kan utføre enkle beregninger mht. stoffmengde, konsentrasjon og pH.
- kan gi en enkel beskrivelse av celler og organismer og forklare noen sentrale emner i økologi og bioteknologi.
- har kunnskaper om grunnleggende fysiske størrelser og enheter samt det fysiske grunnlaget for sentrale næringsmiddelprosesser.
- kan utføre grunnleggende beregninger i matematikk som er sentrale for andre emner i YFL-studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieoppgaver og teoriøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger - teoriøvinger

Mer om vurdering

Omfang: 10 studiepoeng yrkesfaglig bredde.
Obligatorisk arbeidskrav: 5 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Obligatorisk tilstedeværelse på laboratoriearbeid.

Tillatte hjelpemidler:
Bestemt, enkel kalkulator.
Formelsamling og kjemiske tabeller som er vedlagt eksamenssettet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLMAT)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Grønneberg T, Hannisdal M, Pedersen B og Ringnes V (2004) Kjemien stemmer, forkurs. Cappelen Forlag ISBN 82-02-23750-5

Utleverte kopier og hefter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 02.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.