VPS1002 - Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organsiering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om normal aldring og sammenhengen mellom aldring, sykdom og funksjonssvikt

Studenten har kunnskap om menneskers grunnleggende behov

Studenten gir faglige begrunnelser for sine sykepleiehandlinger i møte med pasienter i sykehjem

Har grunnleggende kunnskaper om legemiddelhåndtering, kan forholde seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter, samt retningslinjer for dosering og rekvirering av legemidler

Ferdighet:

Studenten utfører forsvarlig stell og pleie ut i fra pasientens grunnleggende behov

Studenten benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning

StudentenForetar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til grunnleggende behov

StudentenIdentifiserer behov for sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

 

Generell kompetanse:

Studenten tar ansvar for egen læring

Studenten viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie

Studenten utfører sykepleie under veiledning i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt, refleksjon

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

Underskrevet taushetsløfte
PRU1002 Praksisrettet undervisning i Studieenhet 1

Kursmateriell

Litteraturliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPS1002D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.