VM8108 - Scientific Publications and Presentations in Hydraulic Engineering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi en forståelse av nøkkelkomponentene i prosessen rundt vitenkapelige publikasjoner og vitenskpaelige presentasjoner innen feltet vann- og miljøteknikk.

Da forskningsresultater, samme hvor spektakulære de er, ikke er komplette før de er publiserte, og i tilstrekkelig grad kommunisert til det vitenskapelige samfunnet, er publikasjoner og presentasjoner en essensiell del av en vitenskapelig karriere. Kunnskapen til bachelor- og masterstudenter måles hovedsakelig gjennom eksamensresultater. Ph.d.-studenter og forskere derimot måles, og blir kjent, gjennom deres vitenskpaelige publikasjoner og konferansepresentasjoner. En forsker må derfor, i tillegg til å bedrive forskning, ha evnen til å kommunisere forskningsresultater. Forskerutdanningene ved universitetene fokuserer derimot ofte på de tekniske ferdighetene, og kommunikasjonsferdigheter blir ofte neglisjert. Kurset søker, gjennom fire moduler, å rette på dette ved å hjelpe unge forskere med å utvikle sin vitenskapelige skriving og sine muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Første del omhandler prosessen rundt publikasjonen av en vitenskapelig artikkel, og vil framheve tidsskriftssynspunktet. Innsending, fagfellevurdering, avgjørelse og publikasjonsprosess, så vel som rollene til redaktør, assisterende redaktør, fagfeller og forfattere, vil bli grundig gjennomgått.

I andre del vil vi utfoprske strukturen i en standard vitenskapelig artikkel og se på de generelle reglene for språk, stil, figurer etc.

I tredje del vil vi konsentrere oss om fagfellevurderingen, da denne er et svært viktig ledd i publikasjonsprosessen. Vi vil lære om hvordan fagfellevurderingen foregår, hvordan kritikk kan formuleres på en konstruktiv måte og hvordan forfattere bør svare på kritikken gjennom et argumentasjonsbrev til tidsskriftet.

I fjerde del vil vi trene muntlige presentasjonsferdigheter. Hver deltaker presenterer sin forskning til klassen i en simulert konferansesituasjon. De individuelle sesjonene, inkludert en kort diskusjon av det vitenskapelige innholdet, vil bli ledet av deltakerne. Etter presentasjonen vil det bli en diskusjon rundt prestasjonene til både presentatør og ordstyrer.

Læringsutbytte

Målene med emnet er
- å øke sjansene for publikasjon ved å gjøre nye forskere i stand til å forberede manuskripter av høy (formell) kvalitet for innsending til fagfellevurderte tidsskrifter
- å forstå hva som skjer med innsendte manuskripter i løpet av fagfellevurderingen
- å kunne gjennomføre en fagfellevurdering for et tidsskrift
- å kunne gi klare og fokuserte presentasjoner

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studenten kunne
- forklare prosessen rundt innsending, fagfellevurdering og pubikasjon i et tidsskrift samt rollene til redaktør, assisterende redaktør og fagfelle.
- forberede et klart, fokusert og og tydelig manuskript for kommunikasjon av forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter og konferanseartikler
- omskrive manuskripter på grunnlag av tilbakemeldinger fra fagfellevurderingen
- forberede argumentasjonsbrev (rebuttal letter) til tidsskrifter ved reinnsending av bearbeidede manuskripter (svare på kritikken fra fagfelle)
- evaluere og kritisere manuskripter for tidsskrifter for fagfelle og kommunisere kritikk av disse på en tydelig og konstruktiv måte i en fagfellerapport
- forberede klare og fokuserte presentasjoner og kommunisere egen forskning på en effektiv måte
- forstå ordstyrerens rolle og betydning på konferanser

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå på engelsk, og vil for det meste bestå av diskusjoner rundt kursets fire hovedområder. Det blir totalt 5 halv- til heldagsseminarer. Møtedatoene legges i samråd med deltakerne. Det forventes at studentene forbereder seg godt, møter opp og er deltakende i alle møtene.

Skriftlig oppgave: Deltakerne vil bli bedt om å forberede en fagfellevurderingsrapport av en vitenskapelig artikkel. Vi kommer til å simulere en fagfellevurderingssituasjon for et vitenskapelig tidsskrift, hvor faglærer kommer til å fungere som redaktør og utpeke kursdeltakerne som fagfeller. Dersom en deltaker bidrar med eget manuskript til dette formålet vil vedkommende få rollen som forfatter og må svare på kommentarene fra fagfellene i form av et argumentasjonsbrev. Den skriftlige oppgaven er obligatorisk, og utfallet av fagfellevurderingen vil bli diskutert i klassen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave
  • Oppmøte og deltagelse i seminar
  • Muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Robert A. Day and Barbara Gastel (2006). How to Write and Publish a Scientific Paper, 6th edition. Cambridge University Press.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.