course-details-portlet

VIU8441 - Introduksjon til oppmerksomt nærvær

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Innføring i bruk av Fronter

Oppmerksomt nærvær i et teoretisk, filosofisk og pedagogisk perspektiv

Sinnet, sanser og selvinnsikt

Persepsjon

Gjøren og væren

Stress og mestring

Selvregulering

Affektbevissthet

Læringsutbytte

Studenten har en bred forståelse for;

Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær

Sammenhengen mellom oppmerksomt nærvær og persepsjon, stress, selvregulering og affektbevissthet

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen oppmerksomt nærvær

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen oppmerksomt nærvær

Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning

Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Kandidaten kan identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner og håndtere vanskelig følelser

Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til oppmerksomt nærvær

Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Emne 1 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av oppmerksomt nærvær. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av oppmerksomt nærvær.

Obligatoriske arbeidskrav:

Læringsplan

Selvbiografi

Samlingsinnlegg 1 & 2

Teoriinnlegg 1 & 2

Praksisinnlegg 1 & 2

Prosjektinnlegg 1 & 2

Praksislogg

Skriftlige kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

Den gruppebaserte semesteroppgaven skrives i gruppe på to eller flere studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for et prosjekt som gjennomføres i emne 2. Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem. Gruppen skal holde et framlegg der de presentere prosjektbeskrivelsen innenfor en ramme på ca 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for medisin og helsevitenskap (EMNE/MH)
Helsefag - etter- og videreutdanning (HSEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU