course-details-portlet

VB6114 - Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 ALLE
Oppgave 60/100 ALLE

Faglig innhold

For å kunne hente ut verdien av digitale prosesser i bygg og anlegg må man sørge for at man kan samhandle med alle aktører på tvers av verdikjeden og gjennom livsløpet. Dette fordrer at man snakker et felles «digitalt språk». ISO 19650 er en standard-serie som inneholder konsepter og prinsipper for informasjonsledelse ved bruk av "BygningsInformasjonsModellering" (BIM).

Kurstemaer:
- ISO 19650-1: Bakgrunn, termer og definisjoner, konsepter og prinsipper, bl.a. OIR, PIR, PIM, AIR, AIM og CDE.
- BIM Modenhetstrinn, buildingSMART IDM (Information Delivery Model) , informasjons-modenhets- og detaljeringsgreper (MMI/LOD).
- Hvordan reflektere organisasjonskrav (OIR), prosjektinformasjonskrav (PIR) og byggverksinformasjonskrav (AIR) i informasjonskravene til BIM.
- Krav til informasjons-leveranser (PIM, AIM)
- Hvordan stille entydige krav.
- Oversikt over relaterte standarder, rammeverkstandarder.
- Hvordan få tilgang til all informasjon via en inngang - Common Data - Environment (CDE) og skytjenester.
- Overgang fra en fil-sentrisk CDE (BIM modenhetstrinn 2), til en data-sentrisk CDE (BIM modenhetstrinn 3).
- ISO 19650-2: Gjennomføringsmodellen; Aktiviteter og ansvar i ulike delaktiviteter i livssyklusen.
- Kommende standarder i ISO 19650-serien (driftsfase av eiendelene og sikkerhetsinnstilt tilnærming til informasjonsstyring).
- Hvordan kan ISO 19650 implementeres/tas i bruk i en valgt organisasjon eller prosjekt/ prosjektfase.Læringsutbytte

Etter endt emne skal deltakerne selvstendig ha:

Kunnskap om:
- konseptene og begrepene i ISO 19650 del 1.
- hvordan modellinformasjonen øker i mengde og detaljering gjennom de forskjellige fasene etter MMI indeksen (Modell Modenhets Indeks).
- viktigheten av planlegging og digital samhandling i ISO 19650 baserte prosjekter.
- gjennomføringsmodellen, dens aktiviteter og ansvar i ISO 19650 del 2, slik at en kan eksemplifisere en case.
- kommende standarder i ISO 19650 serien, samt andre relaterte standarder.
- kunne gjøre rede for kompetansekrav for å komme videre fra BIM nivå 2 (BIM iht. ISO 19650) til BIM nivå 3.
- kunne forklare og drøfte samhandling og digital informasjonsflyt innen bygg- anleggs- og/eller eiendomsbransjen.

Ferdigheter til å:
- kunne forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper, samt vite forskjellen mellom proprietær BIM og åpen BIM.
- Ut fra valgt rolle (bestiller/eier, byggherrer, rådgiver, produsent, entreprenør etc.) kunne bistå egen arbeidsgiver med å stille entydige krav, slik at informasjonen kan brukes effektivt gjennom hele livsløpet.
- kunne være koordinator for å gjennomføre et byggeprosjekt iht ISO19650


Generell kompetanse:
- kunne vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon.
- inneha grunnleggende forståelse for hvordan ISO 19650 kan bidra til planlegging og gjennomføring av tverrfaglige byggeprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

- Nettbasert med en 2-dagers samling på Gjøvik.
- Videoer med gjennomgang av de mest sentrale elementer av ISO 19650 del 1 og del 2.
- Selvstudium
- Gruppearbeid og etablering av faglige nettverk
- Webinarer
- Prosjektoppaver

Prosjektoppgaver:
1) Obligatorisk gruppearbeid basert på evaluering av eksempeltilfeller framlagt i kursmateriellet.
2) Videreføring av gruppearbeid hvor man proaktivt identifiserer og evaluerer en case i Norge eller utlandet (40%).
3) Individuell oppgave. Ta for deg et eksisterende problem i bransjen i dag. Beskriv hvordan du mener ISO 19650 standardene sammen med øvrige relaterte standarder kan adressere disse utfordringene i samspill med praktiske utførelser (menneskelige faktorer, involverte prosesser - både utførelser og tjenester) og teknologiske muligheter i årene som kommer (60%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner- IVB institutt (DIV_ING)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Kjennskap og erfaring til bygg- og anleggsbransjen, samt inneha grunnleggende forståelse til planlegging og gjennomføring av tverrfaglige BIM-prosjekt

Kursmateriell

- NS-EN ISO 19650-1:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og prinsipper.
- NS-EN ISO 19650-2:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen.
- Andre relevante ISO-standarder, som ISO 19650 henviser til.
- Guider til ISO 19650.
- Suppleringer ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Integrert bygningsteknologi
  • Bygningsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 ALLE

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 60/100 ALLE

Utlevering 18.01.2021

Innlevering 15.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE

Utlevering 08:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU