TVUT8008 - Konstruksjonslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Tradisjonelle bygningskonstruksjoner, innføring i bakgrunn - historisk utvikling - regionale tradisjoner. Emnet er bygget opp omkring ett eller flere konkrete objekt som «referanseramme» og både praktiske og teoretiske innfallsvinkler vil være sentrale elementer i kurset for å belyse helheten og mangfoldet i ulike konstruksjoner. Gjennom befaringer, analyser, statiske og bygningsfysiske betraktninger, så vel som problemstillinger med bakgrunn i historisk utvikling, regionale og kulturgeografiske tradisjoner i forhold til materialutvelgelse, konstruksjoner, teknikker og verktøybruk vil temaene bli belyst. Kunnskaper og ferdigheter skal bygges opp for å imøtekomme myndighetenes krav og kunnskap i forbindelse med vedlikehold og reparasjon, rehabilitering, nybygging, rekonstruksjon og restaurering av tre.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om konstruksjoners statiske virkemåte og hvordan disse virker i et samlet bæresystem.
Ferdighet: Kandidaten kan analysere og vurdere skader samt årsakssammenhenger i den forbindelse.
Generell kompetanse: Kandidaten kan dokumentere og beskrive konstruksjoners virkemåte. Kandidaten kan beskrive tilstand og behov og muligheter for tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, praktisk arbeid, individuell veiledning, gruppeveiledning, ekskursjon, gjennomganger og egenpresentasjoner. Øvingene gjennomføres i grupper og berører strukturelle analyser av valgte konstruksjoner i felt. Disse må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Et laboratoriearbeid gjennomføres der styrken av forskjellige konstruksjonsløsninger undersøkes og skriftlig rapport utarbeides. Må være godkjent for å kunne fremstilles til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Hjemmeekamen med justernede muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i tradisjonsbyggeri og bygningsvern (FTVIDBYGN)

Kursmateriell

ANBEFALT LITTERATUR:
Godal, Jon Bojer m.fl.: Beresystem i eldre norske hus. , Tapir akademiske forlag 2009,
Drange, Aanensen, Brænne: Gamle Trehus. Universitetsforlaget 5. opplag 2000.
Godal, Jon Bojer: Tre til laft og reis Landbruksforlaget 1996
Gjærder, Per Vestnorske utløer i stavverk Universitetsforlaget Oslo 1977
Scheldrup og Storsletten: Grindebygde hus i Norge NIKU, Temahefte nr. 30, 1990
BÆRENDE KONSTRUKSJONER:
Millais, Malcolm (2005), Building structures: From concepts to design. Taylor & Francis Ltd.
Troelsgård, Eduard (1990), ”Bärande delar” i Äldre murverkshus:
Reparationer och ombyggnad, Byggforskningsrådet, T3:1990. Stockholm. Pdf-fil
TAKKONSTRUKSJONER:
Heyman, Jacques(1976) ”An absidal timber roof at Westminister”, Gesta 15, s. 53-60. New
York. Pdf-fil
Sjömar, Peter(1995), Romanskt och gotiskt-takkonstruksjoner i svenska medeltidskyrkor”, hikuin 22/1995. Viborg Pdf-fil
GRUNDKONSTRUKSJONER:
”Grundforstärknings- och grundläggningsteknik” (1985), Hellman, Lars m.fl.(ed), Stadfornyelse på bättre grund. Stockholm. Pdf-fil
Hellman, lars(1990), ”Grund” i äldre murverkshus: Reparationer och ombyggnad, Byggforskningsrådet, T3:1990. Stockholm. Pdf-fil
ANBEFALT LITTERATUR BÆRENDE KONSTRUKSONER:
Denne boken finns ikke lengre hos forlaget, men kan lånes fra biblioteket.
Mathiassen, Hans Friis-Reitzel, Erik(1999),
Grundtræk av bærende konstruktioner i arkitekturen. Kunstakademiets arkitektskoles forlag.
Interessante kapittel: Kræfter, Statisk bestemdhed, Momenter, om trykkonstruktioner, Om
trækkonstruksjoner, Bjælker, Træk- kontra trykkonstruksjoner, Sammensatte konstruksjoner.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres i Blackboard innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.