course-details-portlet

TVB4114 - Estetikk i plan og byggesaker

Om emnet

Faglig innhold

Emnet fokuserer på estetikk i plan- og byggesaker. Tekniske og samfunnsmessige krav til arkitektur og miljø manifesteres gjennom estetisk form, og denne formgivningen stiller særskilte krav til planlegging, prosjektering, vurdering og dokumentasjon. Sentrale tema i emnet:
• Estetikkens rolle og status i norske byggeregler.
• De norske byggereglenes estetikkbestemmelser.
• Arkitektonisk estetikk.
• Relevante tema i estetisk filosofi.
• Estetisk analyse og vurdering.
• Skjønnsvurdering i byggesaker.
• Estetisk redegjørelse i byggesaker.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om estetikkens rolle i plan- og byggesaker. Kunnskap om sentrale betingelser for planlegging og vurdering av estetisk kvalitet, kjennskap til sentrale problemstillinger på området, og kjennskap til et faglig begrepsapparat.
Ferdigheter: Identifisere og beskrive estetiske problemstillinger i planprosesser og byggesøknader, samt analysere og vurdere estetisk kvalitet i relasjon til byggereglenes bestemmelser. Ta del i administrative prosesser.
Generell kompetanse: Forstå sakskomplekser rundt håndtering av estetikk i plan- og byggeprosesser. Framstilling og kommunikasjon av kompliserte saker gjennom både faglig begrepsapparat og legmannsterminologi. Profesjonell forståelse og holdning, og forståelse av den samfunnmessige betydningen av dette spesiell saksområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert emne med en-dags oppstartsamling. Læremidler er innspilte videoforelesninger, online forelesninger og litteratur.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av 3 individuelle oppgaver og en skriftlig test. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved ikke bestått mappe må emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU