TV100416 - Maritim ledelse

Om emnet

Faglig innhold

Organisasjonsteoretiske perspektiver

Mål og strategi

Organisasjonsstruktur

Organisasjonskultur

Makt og konflikt

Beslutningsprosesser

Kommunikajon

Organisasjon og omgivelser

Innovasjon

Motivasjon

Organisasjoner og endring

Læring på individ- og organisasjonsnivå

Ledelse i organisasjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innen fagområdet organisasjonsteori og ledelse

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

kan oppdatere sin kunnskap på fagområdet

har kunnskap om fagområdets historie og dets plass i samfunnet

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta begrunnete valg

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette på en slik måte at det belyser en problemstilling

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet organisasjonteori og ledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og gruppeøvelser.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen. Hver gruppe skal presentere en øvingsbesvarelse i plenum i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studentene inndeles i grupper. Hver gruppe skal utarbeide en mappe med 3 gruppearbeider. Mappen leveres inn og inngår i vurderingen.Besvarelsen fra mappen teller 40%.I tillegg fastsettes karakteren på grunnlag av 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 60%.Begge delene må bestås.Utsatt eksamen:3 timers skriftlig individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for maritim teknologi og operasjoner (515AMO)
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1446-4,   
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1445-7

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.