TV100316 - Maritim prosjektledelse 1

Om emnet

Faglig innhold

Særtrekk ved prosjektet som arbeidsform

Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter

Prosjektlederen - rolle og funksjon i et prosjekt

Overordnet prosjektplanlegging - mål og milepæler

Prosjektorganisering - arbeidsdeling og ansvar

Detalplanlegging av prosjektarbeidet - aktivitetsplanlegging

Budsjett og kostnadsestimering i prosjekter - hva og hvordan

Virksomhetens prosjektkultur

Sluttføring av prosjekter - dokumentasjon og presentasjon

Bruk av business case som fokuserer på korrekt budsjettering i forhold til leveransen

Resultatorientering, kreativitet og oppgaveforståelse i planleggingen

Prosesser og dokumenter som understøtter relasjonshåndtering i prosjektarbeidet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kjenner til for hvorfor prosjekter anvendes som et nødvendig verktøy for å løse komplekse oppgaver i den maritime næringen

Har bred forståelse for de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, planlegging, kontroll og frigjøring av kreativitet

Kan identifisere kjennetegn ved ukile prosjektformer og hva som kjennetegner effektive og mindre effektive prosjekter

Kjenner til hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede gevinster

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kan anvende informasjon og teori til å bekle stillinger som leder av komplekse prosjekter

Kan gi råd om prosjektanvendelse i ulike typer organisasjoner

Kan forklare hvorfor prosjekt har blitt att i bruk i ulike organisasjonstyper

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kan planlegge og gjennomføre arbeider og i det mangfold av prosjekter som må gjennomføres i tilknytning til nødvendig utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner

Har evne til å kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppeøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten skal levere inn en individuell skriftlig prosjektoppgave som teller 100% av karakteren.Utsatt eksamen:Kandidater som stryker kan forbedre samme prosjekt på ny og utsatt eksamen.  Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for maritim teknologi og operasjoner (515AMO)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.