TV100216 - Maritime avtaler og kontraktsrett

Om emnet

Faglig innhold

Innføring i juridisk metode

Avtalerettens særpreg

vilkårene for at en avtale er sluttet,

ugyldige avtaler,

avtaleinngåelse ved fullmakt.

Kontraktsrettens særpreg

hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale,

hvilke rettigheter og plikter har partene i et kontraktsforhold,

hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold

endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått, prestasjonshindringer mv.

Kontraktsretten som fag omfatter alle typer kontrakter, men i dette faget vil maritime kontrakter, og da særlig offshorekontrakter, bli brukt som eksempler ved gjennomgangen av kontraktsretten.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kan dokumentere god kunnskap rundt metodikken en skal bruke for å løse juridiske problemer.

kan dokumentere god kunnskap og forståelse av de lover og regler som skal til før en kontrakt er bindene

kjenner til bruken av juridisk, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

kan selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan forklare avtalerettens hovedprinsipper herunder vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler og avtaleinngåelse ved fullmakt

kan forklare hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale, dvs. hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold, herunder

kan forklare hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold, endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått, prestasjonshindringer

Læringsutbytte - Kompetanse:

har evne til å vurdere om en avtale som er inngått er bindene etter gjeldene regler, hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold samt hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått.

har evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

har evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten skal levere inn en individuell skriftlig prosjektoppgave som teller 100% av karakteren.Utsatt eksamen:Kandidater som stryker kan forbedre samme prosjekt på utsatt eksamen.  Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for maritim teknologi og operasjoner (515AMO)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.