TTM4516 - Nett og tjenestekvalitet, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

- Studie av eksempelsystem.
- Bruk av diskret hendelsessimulering (DES) og analytiske metoder for å vurdere løsninger og forstå fenomener i IKT-systemer .
- Utvikling av en DES-modell for et system
- Simulator-utvikling og -validering
- Dataanalyse og evaluering av systemegenskaper.
- Bruk av (forenklede) analytiske modeller.
- Resultatdiskusjon.
- Dokumentasjon av metode og resultater.
- Presentasjon muntlig og i labrapport.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
- Metoder for å evaluere tjenestekvalitet (QoS), f.eks. pålitelighet og ytelse, i kommunikasjonssystemer.
- Få forståelse av samspillet mellom systemløsning og tjenestekvaliteten systemet leverer.

B. Ferdigheter:
- Fra en system-beskrivelse, velge riktig abstraksjonsnivå for en evaluering mhp QoS.
- Etablere modeller som basis evalueringinger.
- Utvikle diskrete hendelses simulatorer, basert på generiske primitiver.
- Bruke/utvikle enkle analytiske modeller.
- Bruke simulering, og teoretiske verktøy og metoder for å studere tjenestekvalitet, f.eks trafikk- og/eller pålitelighets-egenskaper.

C. Generell kompetanse:
- Presentere/rapportere muntlig og skriftlig.
- Delta i tekniske diskusjoner.
- Ansvar for plan og fremdrift.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektorientert arbeide innholdende bl.a. modellering, simulatorutvikling, resultat-analyse og -presentasjon. Kollokvier hvor studentene vil presentere artikler og egne resultater, og hvor utfordringer tas opp til diskusjon. Selvstudium.

Det skal innleveres tre delrapporter i løpet av semesteret. Disse må være godkjent for å bli sluttvurdert i emnet. Sluttvurderingen (100%) er basert på en rapport, som til dels vil være basert på delrapportene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport 2
  • Rapport 3
  • Rapport 1

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4525 7.5 01.09.2008
TTM4565 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.