course-details-portlet

TTK4175 - Instrumenteringssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100 LOVDATA
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer LOVDATA

Faglig innhold

Emnet omfatter konstruksjon av instrumenteringssystemer for implementering av regulerings- og sikkerhetsfunksjoner, teknisk sikkerhet, operatørkommunikasjon, systemfilosofier, regelverk og standarder, prosjektering, dokumentasjon og datahjelpemidler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Inngående kunnskap om konstruksjon av sikkerhetssystemer og systemer for implementering av automatiseringsløsninger.
- Kunne selvstendig analysere og lage dokumentasjon for sikkerhets- og automatiseringsløsninger.
- Kjennskap om gjeldende krav herunder relevante standarder og regelverk innen fagområdet.
- Kunne selvstendig analysere sikkerhetsfunksjoner og vurdere dem opp mot gjeldende krav.
- Ha god kunnskap om systemer og detektorer for brann, gas og andre sikkerhetskritiske faktorer.
- Grunnleggende kunnskap om installasjon, drift og vedlikehold.

Ferdighet:
- Selvstendig gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter.
- Konfigurere løsninger for sikkerhet og automatisering basert på tilgjengelig utstyr.
- Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning.
- Kunne anvende relevante metoder for kvalitetssikring og organisering av prosjekter.

Generell kompetanse:
- Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
- Ha bevisste holdninger til helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samarbeidslæring, presentasjoner av studentene, laboratorieøvinger, stor prosjekteringsoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og arbeider (øvinger, laboratoriearbeid, prosjekt) 20% som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium utgitt ved Institutt for teknisk kybernetikk. Notater utdelt på forelesning og øvingsopplegg.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3075 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 LOVDATA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100 LOVDATA

Utlevering 25.05.2020

Innlevering 25.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100 LOVDATA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU