course-details-portlet

TTK4155 - Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Design av datamaskinsystemer til dedikerte formål. Datamaskinarkitekturer og systemkomponenter for innbygde og industrielle anvendelser. Mikrokontrollere og spesialiserte mikroprosessorer. Parallelle og serielle bussystemer. Datakommunikasjon i industrielle omgivelser. Analoge/digitale grensesnitt.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Forstå konsekvensene av krav som stilles til datamaskiner og datateknisk utstyr som er tiltenkt dedikerte anvendelser, og spesielt for datamaskiner som opererer i industrielle omgivelser (heretter brukes samlebenevnelsen embedded systems – ES). - Forstå formålet med tilpassing/skreddersøm av datamaskiner i forhold til applikasjonens skala og kompleksitet. - Detaljert kunnskap om de viktigste delene som inngår i typiske ES: - mikrokontrollere med typiske periferienheter - lagertyper og -arkitekturer - spesialiserte I/O-systemer - sammenkoblingsmetoder for maskinvarekomponenter på forskjellige nivåer, inkludert robuste løsninger for datakommunikasjon i industrielle omgivelser - kraftforsyning, øvrige støttesystemer og innpakning - Oversikt i forhold til prinsipper for utvikling av maskinnær programvare, lagdeling og drivere. - Inngående kunnskap om de forskjellige fasene og verktøyene som inngår i realisering av ES. Ferdighet: - Selvstendig kunne vurdere aktuelle bruksområder for ES og bidra til uvikling av konsise kravspesifikasjoner i interaksjon med problemeier. - Kunne bidra til fornuftige designvalg og komponentspesifikasjoner med hensyn til tilpassing av maskinvaren til applikasjonens virkemåte, skala og kompleksitet. - Selvstendig kunne realisere, feilsøke og dokumentere enkle ES i forbindelse med mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt til realisering av større prosjekter. - Selvstendig kunne spesifisere, utvikle og dokumentere maskinnær programvare og drivere i C for ES. - Kunne mestre viktige utviklingsverktøy for ES-utvikling, som f.eks. multimeter, oscilloscop, logikk og kodeprogrammerere, integrerte utviklingsmiljøer, krysskompilator, linker, emulator og debuggingsverktøy. Generell kompetanse: - Forstå rollen ES spiller i det moderne samfunn. - Kunne forklare forskjellen på tradisjonelle datamaskiner og datamaskiner som er beregnet på industrielle og dedikerte anvendelser. - Kunne gjøre rede for ESs prinsipielle oppbygging og virkemåte på forskjellig nivå for både ikke-teknisk og teknisk kvalifisert personell - Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk gruppebasert laboratorieprosjekt med bygging av et dedikert datasystem.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og arbeider (laboratorieprosjekt) 50%. Vurdering av laboratorieprosjektet foregår i siste undervisningsuke i form av av muntlig presentasjon og praktisk demonstrasjon av prosjektet. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Eksamen vil kun bli gitt på engelsk i dette emnet. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og/eller forelesningsnotater vil bli opplyst ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt elektroteknikk
  • Program/system-utvikling
  • Datamaskiner
  • Datateknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 30.11.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU