TS201111 - Sjøtransport

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Skipstyper, skrog og utrustning

Offentlig tilsyn med skip

Klassifisering av skip

Marpol, Solas og lastelinjekonvensjonen

Internasjonale konvensjoner, koder og standarder som regulerer transport av last til sjøs

Transport av tørrbulk

Transport av break-bulk og enhetslaster

Transport av oljelast

Transport av kjemikalier og flytende gass i bulk

Lasteplanlegging

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyers sjødyktighet, hindring av forurensing og overvåking og kontroll av drift av skip

kjenne til et skips konstruksjon og utrustning av skip og føring av last i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet

ha kunnskap om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til lasting, lossing og føring av last

kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne redegjøre for internasjonale regler, sta

gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder og standarder angående bygging og utrustning av skip

gjøre rede for begrep knyttet til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form

kunne, gitt et skips anvendelsesområde, beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøy

gjøre rede for prosessene knyttet til godkjenning og kontroll av skip på prosjektstadiet, under bygging, ved ferdigstillelse og i driftsfasen

kunne anvende internasjonale regler, koder og standarder angående sikker håndtering, stuasje, sikring og transport av last på skip

beskrive lastehåndterings- og sikringsutstyr

beskrive laste- og losse operasjoner med spesiell vekt på transport av last som er listet opp i "The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing"

kunne på et generelt nivå gjøre rede for tankskip og ndarder, koder og anbefalinger som regulerer føring av farlig last på skip

kunne anvende IMDG code, IMSBC code, BLU code og Grain code

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av drift av skip både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere

kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger  

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Internasjonal logistikk (600ML)
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.