course-details-portlet

TS200720 - Shipping økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

-Grunnleggende bokføring
-Periodisering av inntekter og kostnader
-Bedriftsøkonomi og økonomistyring
-Kostnader og bedriftens kostnadsstruktur og balanseoppstillingen
-Standard kontoplan
-Bokføring av økonomiske transaksjoner, avslutning av regnskapet og presentasjonsform (iht bokføringslov og forskrift)
-Regnskapsanalyse
-Kostnadsarter, kostnadsforløp og kalkulasjonsmetoder
-Kort om markedsformer og vinningsoptimale tilpasninger
-Grunnleggende budsjettering og budsjettoppfølging
-Dekningspunktanalyser, prosjekt- investeringsanalyser

Læringsutbytte

Kunnskap:
-ha kunnskap om formålet med et finansregnskap
-ha kunnskap om dobbelt bokholderis prinsipp
-ha kunnskap om standard kontoplan
-ha kunnskap om regnskapslovens oppstillingsplan for esultatregnskap og balanse
-ha kunnskap om grunnleggende kostnads- og inntektsteori
-ha kunnskap om grunnleggende metoder om kalkulasjon, dekningspunktanalyser, enkle produktvalgsanalyser og enkle investeringsanalyser
Ferdigheter:
-kunne bokføre de mest vanlige forretningstransaksjoner, foreta periodiseringer og avslutte enkle årsregnskaper
-kunne analysere sentrale sammenhenger i finansregnskapet
-kunne anvende grunnleggende kostnads- og inntektsteori
-kunne utarbeide dekningspunktanalyser, enkle produktvalgsanalyser og enkle investeringsanalyser
Kompetanse:
-kunne reflektere over økonomifunksjonens sentrale plass i styringen av foretaket
-kunne vurdere hendelser i næringslivet i lys av fagstoffet
-kunne se hvordan fagstoffet kan brukes i utvikling av organisasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 8 øvinger i løpet av semesteret, hvorav 5 må være godkjent for å få adgang til eksamen. Studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold. Øvingene kan bli gitt både på individuell
basis og som gruppeøvinger. Dette opplyses ved semesterstart.
Hjelpemiddel til eksamen er godkjent kalkulator

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU