course-details-portlet

TS200214 - Maritime innkjøp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer
Mappevurdering 40/100 ALLE

Faglig innhold

Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Forsyningskjeden Økonomi for innkjøpere

Leverandørevaluering

Behovsberegning og hvordan spesifisere behov

Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. 

Incoterms - Leveringsbetingelser

Innkjøpsforhandlinger Leverandør- og tilbudsevaluering

Leverandørutvikling

Forhandlinger

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere god kunnskap om innkjøpers rolle i verdikjeden.

dokumentere god kunnskap og forståelse for industriell kjøpsadferd, leverandøranalyser, forhandling

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

        

Læringsutbytte - Ferdigheter:

bidra aktivt til at bedriftens verdimål etterleves i hele forsyningskjeden 

bidra aktivt ved utformingen av innkjøpsstrategi i den maritime næringene

forklare hvorfor det er viktig å ha gode prosedyrer for godkjenning av leverandører

gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

     

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunnskap omkring viktigheten av å fokusere på kvalitet og seriøsitet i alle ledd.

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger       

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (40%)

Skriftlig eksamen (60%)

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.
Utsatt eksamen (Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Utlevering
27.11.2020

Innlevering
04.12.2020


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering
08.12.2020

Innlevering
08.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 60/100

Utlevering
04.06.2021

Innlevering
04.06.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU