TR100410 - Matematikk og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

MATEMATIKK:
Grunnleggende algebra
Likninger, ulikheter, herunder likningssett
Trigonometri: definisjon av trigonometriske funksjoner, trigonometriske likninger
Sfærisk trigonometri
Vektorer, herunder kryssprodukt med anvendelser
Eksponential- og logaritmefunksjoner
Grenseverdi, derivasjon
Derivasjonsregler, anvendte maksimums- og minimumsproblemer
Integral, areal- og volumberegninger

STATISTIKK:
Beskrivende statistikk
Diskrete og kontinuerlige fordelinger
Grunnleggende sannsynlighetsberegning
Korrelasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold"

     
Læringsutbytte - Ferdigheter:

MATEMATIKK:
Kunne utføre beregninger med trigonometriske funksjoner i planet og på en kuleflate
Kunne sette opp vektorer på komponentform, regne ut kraftmoment ved bruk av kryssprodukt
Kunne sette opp et funksjonsuttrykk for et problem, og bruke derivasjon for å bestemme maksimum- eller minimumsverdier for funksjonen
Kunne stille opp et integral for å beregne arealet for ei flate eller volumet av et romlegeme

STATISTIKK:
Kunne utføre grunnleggende sannsynlighetsregning
Kunne beregne beliggenhets- og spredningsmål
Kunne velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
Kunne vurdere korrelasjon mellom to tilfeldige variabler
 

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kunne anvende matematiske og statistiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning
Ha et matematisk og statistikkfaglig grunnlag for videre utdanning og lisvslang læring innen nautiske fag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og øvinger     

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.