TPRM1001 - Vedlikehold og driftssikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på praktisk vedlikeholdsteknikk og driftsteknikk med hovedvekt på vedlikeholdets målsetning
og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. I emnet diskuteres relevant terminologi,
vedlikeholdstyper, levetidsfordelinger, feilmekanismer, grunnleggende risiko og pålitelighetsanalyser,
vedlikeholdsledelse, målstyring, måltall, kvalitetssikring av vedlikehold, benchmarking og organisering av
vedlikeholdsfunksjonen, vedlikeholdskonsept, vedlikeholdssystemer, tilstandskontroll med fokus på
vibrasjonsmonitorering, termodynamisk tilstandskontroll, oljeanalyser og ikke destruktive prøvemetoder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:
Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om anvendelse av metoder og systemer for praktisk organisering og
styring av effektivt vedlikehold.
Ferdigheter:
Kandidaten skal ha ferdigheter i praktisk vedlikeholdsteknikk som gjør at vedkommende kan gå inn i ledende
drift og vedlikeholdstekniske funksjoner i næringslivet og forvaltning.
Generell kompetanse:
Kandidaten har praktisk forståelse og innsikt i den betydningen et effektivt vedlikehold har for driftssikkerheten
herunder, helse, miljø og økonomi. Kandidaten kan diskutere og formulere vedlikeholdstekniske løsninger med
fagarbeidere og ledende personell.

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning med bruk av gruppearbeid under oppgaveløsning i forelesningene. Gjesteforelesere fra
næringsliv og forvaltning inviteres til å holde noen av forelesningene. Det tas sikte på å gjennomføre
laboratorieøving/demonstrasjon av vibrasjonsmonitorering og ikke destruktive inspeksjonsmetoder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen kan gjennomføres som muntlig eksamen dersom emneansvarlig beslutter det.
Obligatoriske øvinger hvorav 2/3 må bestås. Oversikt over obligatoriske øvinger bekjentgjøres ved semesterstart.
Kalkulator type C tillatt på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, maskin (FTDESMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Utdelt materiale som uttrykkelig omtales som pensum; eksempelvis - Kompendium i vedlikehold og
driftssikkerhet, utdelte forelesningsnotater, utdelte øvinger, utdelte tidligere eksamensoppgaver og andre
læremidler som opplyses ved semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.