course-details-portlet

TMT4112 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kjemisk likevekt: pH-styrte likevekter, buffere, fellingsreaksjoner, komplekser, kombinasjon av likevekter.
Heterogene likevekter: Gasser, gasslover, gassløselighet, aktiviteter, standardtilstand.
Termokjemi: Termodynamikkens lover. Entalpi, entropi, Gibbs fri energi, kriterier for spontanitet, beregning av K, van't Hoff. Faselikevekter for vann og metaller, jern-karbon fasediagram og stål.
Elektrokjemi: Beskrivelse og funksjon av galvaniske celler, Nernst ligning, konsentrasjonsceller, termodynamiske data og K fra elektrokjemi.
Anvendt elektrokjemi: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, passivitet og Pourbaix-diagram. Batterier, elektrolyse.
Bindingslære: Kovalente bindinger, ionebindinger, metallbindinger. Væsker og faste stoff, krefter mellom molekyler, løselighet.
Uorganisk kjemi: De viktigste uorganiske forbindelsene og deres egenskaper og reaksjoner, særlig relatert til materialer, mineraler og miljøproblemstillinger.
Organisk kjemi: Hydrokarboner, N- og O-holdige forbindelser. Addisjons- og kondensasjonspolymere. Polymeres struktur og egenskaper.
Eksempler på anvendelse av kjemien i teknologisk sammenheng og miljøproblemstillinger.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Identifisere ulike kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger.
- Beregne konsentrasjoner og pH samt bufferkapasitet ved hjelp av data for de relevante kjemiske likevekter.
- Beregne reaksjonsretning, temperaturendringer og likevektskonsentrasjoner ut fra tigjengelige termodynamiske data.
- Formulere elektrokjemiske reaksjoner og beregne spenning og strømutbytte ut fra tabelldata for potensialer, termodynamiske data og likevektskonstanter, samt kombinasjoner av disse.
- Forklare noen fundamentale egenskaper til en gitt forbindelse ut fra kjennskap til elektronstruktur, elektronegativitet og bindingsforhold.
- Gjøre rede for prinsippene knyttet til konstruksjon av enkle fasediagram (en- og to-komponent systemer), og basert på denne metodikk være istand til å tolke jern-karbon fasediagrammet.
- Forklare passivitet, aktivitet og luftingscellekorrosjon ut fra kjemiske likevekter og Pourbaixdiagram.
- Forklare det grunnleggende innen organisk kjemi og polymerkjemi samt beherske navnsetting.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. I tillegg vil det bli avholdt 2 skriftlige prøver som begge må være bestått for adgang til eksamen. Komplementerende forelesninger kan bli gitt av faglærere fra de studieprogram emnet gis for.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige prøver
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Liste over anbefalte lærebøker vil bli oppgitt. Utfyllende notater vil være tilgjengelig via fagets nettside. Aylward & Findlay: "SI chemical data" er nødvendig formelsamling for hele kurset og eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4100 7.5 01.09.2009
SIK3003 7.5 01.09.2009
KJ1000 7.5 01.09.2009
TMT4106 7.5 01.09.2014
TMT4110 7.5 01.09.2019
TMT4115 7.5 01.09.2019
KJ1001 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU