course-details-portlet

TMR4205 - Knekking og sammenbrudd av marine konstruksjoner i stål og aluminium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Dimensjonering i bruddgrensetilstanden, regelverk, retningslinjer (DnV, Norsok, Eurocode). Sveisespenninger i stål og aluminiumskonstruksjoner. Virkningen av formfeil, sveisespenninger og "bløte" soner på knekkapasitet. Flyteleddteori og mekanismeberegninger av bjelker og rammer. Inkrementell plastisk analyse. Samvirke bøyemoment og aksialkraft. Stivhetsmatrise for bjelke med aksialkraft. Dataprogram for enkel ikke-lineær analyse av fagverk/rammer. Knekking av staver, bjelke-søyler og rammer. Knekking av avstivede plater i stål og aluminium under en- og flerakset spenningsstilstand samt tverrlast. Platebærere og kassebærere i overkritisk område. Spenningsberegninger og knekking av avstivede skallkonstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha en grundig fysisk forståelse av de fysiske fenomen som styrer knekking og plastisk sammenbrudd, og de skal kunne etablere enkle beregningsmodeller for elastisk og plastisk sammenbrudd av komponenter i marine konstruksjoner.

Studentene skal videre kunne:

 • Beskrive de grunnleggende prinsipper for regelverkskontroll i henhold til bruddgrensetilstanden (ULS)
 • Beskrive virkningen av fabrikasjonsinduserte defekter (uretthet og restspenninger) på knekking og plastisk sammenbrudd
 • Gjennomføre plastiske mekanismeanalyser av bjelker, rammer og plater
 • Beskriv hvordan platens kapasitet påvirkes av kombinert belasting, spesielt interaksjon mellom bøyemoment og aksialkraft
 • Beskriv oppførsel til bjelker med ulike grensebetingelser ved store deformasjoner
 • Forstå og beskrive hvordan elastisk knekkingspenning for søyler, plater og skall kan beregnes ved å løsning av differensialligningen eller ved prinsippet om minimum potensiell energi
 • Beskriv prinsippene bak 2. ordens effekter, for eksempel effektiv bredde av plater og strekkfeltteori for plate og boksbærere i det etterkritiske området
 • Forstå og beskrive de grunnleggende prinsippene bak den mest relevante regelkrav for knekking av søyler, bjelke-søyler samt avstivede plater og skall.
 • Beregne sammenbruddsstyrken av bjelker, bjelke-søyler og avstivede plater og skall, samt gjennomføre regelverkskontroll ved hjelp av Excel regneark.
 • Forklare hovedprinsippene bak elementformuleringen som er benyttet i USFOS
 • Gjennomføre ikke-lineær analyse av komponenter, delkonstruksjoner og offshore plattformer med USFOS og utføre tolking av resultatene på grunnlag av grundig fysisk forståelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger og bruk av datamaskinprogrammet USFOS og PULS. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for siv.ing.- og MSc-studentene.

Mer om vurdering

Delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Deri inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 80% og obligatorisk prosjektoppgave som teller 20%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TMR4167 Marin teknikk - Konstruksjoner, TMR4170 Marine konstruksjoner eller tilsvarende

Kursmateriell

Instituttkompendier, øvinger og lærebok: Ultimate load analysis of marine structures, T. H. Søreide, Tapir forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1048 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU