course-details-portlet

TMMT5001 - Rammebetingelser for matindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Det stilles mange krav og forventninger til våre fremtidige matsystemer. De må bli mer bærekraftige enn i dag noe som også vil kreve innovasjoner. Matindustrien er Norges nest største industri og den er styrt av en rekke rammebetingelsen både regulatoriske, samfunnsmessige og økonomiske. Studentene vil gjennom dette emnet få kunnskap i hvilke rammebetingelser som påvirker både regionalt, nasjonalt og globalt og hvordan forholde seg til, og eventuelt påvirke disse. Studentene vil møte et mangfold av utvalgte aktører av betydning for matsektoren, både de som setter rammebetingelser, men også de som må forholde seg til rammebetingelsene. Dette vil bringe inn ulike perspektiver og gi muligheter for analyse og refleksjon av hvilke rammebetingelser som er gjeldende hos de ulike aktørene. Studentene vil bidra i dialog innenfor matpolititikk gjennom en serie med digitale klasserom med aktører i EU-systemet (Kommisjonen, European Food Safety Authority, EFSA, og Norges delegasjon til EU m.fl.). Studentene vil videre bidra i dialog med regionale mataktører innenfor bærekraftige matsystemer (workshop). De vil lære seg både å tilegne seg innsikt fra ulike perspektiver, og også å benytte innovasjonsverktøy for å analysere, illustrere og kommunisere rammebetingelser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:

1. Formidle og diskutere hvordan Europeiske og nasjonale prioriteringer rundt bærekraft påvirker rammebetingelser for norske matbedrifter.

2.Forklare hvordan europeiske rammebetingelser påvirker matbedrifter og kunne knytte relevante rammebetingelser til ulike prosesser og produkter.

Ferdigheter:

3. Anvende innovative verktøy for å skaffe innsikt om rammebetingelser fra ulike perspektiver samt til å visualisere komplekse sammenhenger

4. Forklare strukturen i matregelverket og internasjonale avtaler og kunne beskrive hvem som er beslutningstakere nasjonalt, i EU og globalt og forklare hvordan beslutningsprosesser foregår på ulike nivåer.

Generell kompetanse

5. Anvende tilegnet kunnskap i læringsmål 1-3 for å analysere hvordan politikk, regelverk og avtaler påvirker prosesser og betingelser i næringsmiddelbedriften.

6. Ha tilegnet seg innsikt i arbeidslivet, samt i samarbeidsrelasjoner og bransjenettverk av verdi for yrkeskarrieren.

Læringsformer og aktiviteter

Bransjerettede ekskursjoner, gjesteforelesninger, nettverk og workshops samt noen prosjektbaserte studentaktiviteter hvor også studentene presenterer for hverandre. Studentene vil delta i en mentorordning hvor mentorene er fra arbeidslivet. Undervisningen vil hovedsakelig bli gitt på engelsk. Innhold: Forelesninger/webinar/video: ca 50 timer; Prosjekt: ca 80 timer; Ekskursjon: ca 20 timer; Nettverksmøter: ca 10 timer; Egenaktivitet: ca 70 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid 1
  • Skriftlig arbeid 2
  • Kort muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Emnet vurderes på grunnlag av semesteroppgave som resultat av gruppearbeid i grupper på 2-4 studenter og en justerende muntlig presentasjon. Det er også krav om obligatorisk innlevering av to individuelle (eller gruppebaserte) skriftlige arbeider og en muntlig presentasjon i løpet av semesteret. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kursmateriell

Rapporter, artikler og presentasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
16.11.2023


23:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU