course-details-portlet

TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til utviklingsmiljøet for Windows fra Microsoft samt programmeringsspråket C# (C Sharp). En vil lære teknologi for å utvikle applikasjoner basert på en serviceorientert arkitektur (SoA). Videre vil en lære teknologi for å utvikle applikasjoner for å håndtere arbeidsprosesser og arbeidsflyt. Den tredje type teknologi som undervises benyttes til å utvikle applikasjoner som håndterer sanntidskommunikasjon. Disse teknologiene er velegnet for å utvikle applikasjoner for å håndtere samarbeid, kommunikasjon, datahåndtering og dataflyt i industrielle systemer. Emnet introduserer også semantisk web og ontologier og gir en introduksjon til modelleringsspråkene XML, RDF og OWL. Disse teknologiene gjør maskiner i stand til å forstå data og tjenester uten menneskelig tolkning. En vil se på ulike arkitekturer og vise hvordan disse understøtter semantisk interoperabilitet, resonnering og semantisk søk i kunnskapsbaserte systemer. Metoder for å modellere, utlede, samordne og representere kunnskap som ontologier gjennomgås. En vil også introdusere Folksonomy og semantisk annotering som er andre potensielle verktøy for å utvikle semantiske applikasjoner.
Verktøyene vil bli demonstrert på modellering av prosesser og metoder i ingeniørarbeid for å effektivisere gjenbruk og skalering av eksisterende konstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
Det objektorienterte programmeringsspråket C# (C sharp), prinsipper for serviceorientert arkitektur (SoA), metoder for arbeidsflytmodellering samt metoder for sanntidskommunikasjon.
Prinsipper og metoder for semantisk modellering samt begreper som ontologier, semantisk interoperabilitet, resonnering og semantisk søk i kunnskapsbaserte systemer.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Programmere i C# samt implementere webservicer, arbeidsflytmodeller og enkle sanntidsprogrammer.
Modellere enkle ontologier i Protegé samt kunne tolke og editere RDF og OWL-syntax implementert i XML.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Implementere programmer i .NET og har opparbeid erfaring med et alternativt objektorientert programmeringsspråk.
Med basis i sin IKT-kompetanse og kompetansen i egen ingeniørdisiplin utvikle ontologier innenfor domenen for aktuell ingeniørdisiplinen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og dataøvinger i bruk av de nevnte utviklingsverktøyene. Emnet kan bli undervist i et antall større bolker i løpet av semesteret og plan for dette vil bli avtalt ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2012

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.05.2012 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU