course-details-portlet

TMAT3006 - Grunnleggende bedriftsøkonomi og innføring i organisasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 49/100 ALLE
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer A

Faglig innhold

Emnet utleder grunnleggende organisasjonsteori. Herunder organisasjoner i kontekst til omgivelser, formelle trekk som mål og strategi samt struktur. Uformelle trekk som kultur og maktforhold. Videre noen forhold hvor organisasjonen ses som forklaringsfaktor på atferd, motivasjon og ytelse samt kommunikasjon og læringsprosesser. Emnet gir også en innføring i grunnleggende endrings- og ledelsesprinsipper av betydning for hvordan organisasjoner fungerer.

Emnet dekker også grunnleggende bedriftsøkonomi. Bedriften i kontekst til omgivelser med inntektsdannelse og ulike kostnader samt noen mer spesielle problemstillinger som likviditet, periodiseringer, avskrivninger i lys av planlegging, styring og kontroll. Videre dekkes budsjettering og grunnleggende finansregnskap med balanseoppstilling samt analyse av finansregnskapet. Emnet gjør også en tilnærming til kalkyleprinsipper som tilleggskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetode med KRV-analyse, samt enkle investeringsberegninger.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
1) forstå bedriftsøkonomisk teori og metode.
2) forstå hvordan organisasjoner fungerer.
Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten
-ha kjennskap til sentrale begreper, modeller og teorier
-forstå organisatoriske sammenhenger og formålet med økonomistyring.
-kunne redegjøre for grunnleggende begrepsapparat.
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten
-kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning.
-både individuelt og i grupper evne å diskutere og redegjøre for hvordan en organisasjon fungerer med bakgrunn i fagstoffet.
-videre kunne analysere, anvende metoder og drøfte aktuelle problemstillinger og reelle case med bakgrunn i emnets fagstoff
-evne å foreta beregninger og økonomiske sammenstillinger.
Generell kompetanse:
Etter å ha gjennom ført emnet skal studenten
-være i stand til å formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
-vise forståelse for grunnleggende bedriftsøkonomisk styring samt hvordan organisasjoner fungerer.Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, obligatoriske arbeidskrav og selvstudium.
Ved forelsninger demonstreres teori og metoder gjennom relevante eksempler, øvinger og casegjennomgang. I tillegg må studentene påregne at hovedtyngden av læring oppnås gjennom selvstudier knyttet til å lese pensum samt utøve selvstendig arbeid med praktiske oppgaver individuelt og i kollokvier mellom undervisningstidene.
Forelesninger (75t), øvingstid (45t), selvstudium (120t), obligatoriske arbeidskrav (40t)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen:
Skriftlig eksamen: mars
Prosjektoppgave: etter avtale med emneansvarlig.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Hoff K.G. og Helbæk M. Bedriftens økonomi. Universitetsforlaget. Seneste utgave.
Hoff K.G. og Helbæk M. Arbeidsbook til Bedriftens økonomi. Universitetsforlaget. Seneste utgave.
Jacobsen og Thorsvik. Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. Seneste utgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 51/100 A

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 51/100 A

Utlevering 16.03.2021

Innlevering 16.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU