TIØ4295 - Bedriftsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet dekker utvalgte metoder og modeller innen grunnleggende bedriftsøkonomi. Første del omhandler finansregnskap med analyse. Her diskuteres bl.a. grunnleggende emner som regnskapsprinsipper samt mer spesielle problemstillinger som periodisering, verdsetting, avskrivninger, utsatt skatt og regnskapsanalyse. Andre del omhandler driftsregnskap. Her diskuteres selvkostprinsippet, bidragsprinsippet, normalkost, avviksanalyse, standardkost, aktivitetsbasert kalkulasjon og balansert målstyring. Tredje del omhandler budsjettering med resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, balansebudsjett, relevante kostnader, produktmix og KRV-analyse. Anvendelser av metoder og teori demonstreres gjennom relevante øvinger og mye bruk av Excel.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Kurset er laget som K-emne for ingeniørstudenter som ønsker bedriftsøkonomi i fagkretsen, og er hovedsakelig en innføring i noen grunnleggende bedriftsøkonomiske metoder og modeller.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
Generell kunnskap om finansregnskap og analyse.
Spesifikk kunnskap om regnskapsprinsipper, periodisering, verdsetting, avskrivninger, utsatt skatt og regnskapsanalyse.
Generell kunnskap om økonomistyring.
Spesifikk kunnskap om selvkost- og bidragsprinsippet, normalkost, relevante kostnader, standardkost, avviksanalyse, aktivitetsbasert kalkulasjon, resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, balansebudsjett, kostnad/resultat/volum-analyse og opimalisering av produktmiks.
Generell kunnskap om investeringsanalyse.
Spesifikk kunnskap om renteregning, investeringsanalyser med skatt, vurdering av lån.
Emnet skal gi studentene ferdigheter i:
- å klassifisere postene i resultatregnskapet og balansen
- periodisering og verdsetting i finansregnskapet
- å beregne avskrivninger og utsatt skatt/skattefordel
- å analysere rentabilitet, likviditet, soliditet og finansiering
- å verdsette selskap ved hjelp av proformamodeller
- beregninger innen KRV-analyse
- optimalisere produktmiks
- å føre normalkostregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden
- å føre standardkostregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden
- å utarbeide resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett
- å beregne effektive renter for ulike typer lån


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Arbeidskravet oppgis ved studiestart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent øvingsopplegg

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen teller 100%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1100 5.0 01.08.2017
BØA2100 2.5 01.08.2017
TIØ4105 7.5 01.09.2016
TIØ4115 3.7 01.09.2008 31.08.2017
TIØ4116 3.7 01.09.2008 31.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 13.12.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.