course-details-portlet

TFY4345 - Klassisk mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Føringer og generaliserte koordinater. Virtuelle forskyvninger, Lagranges ligninger. Variasjonsregning, Hamiltons prinsipp. Lagrangefunksjon for partikkel i elektromagnetisk felt. Bevegelseskonstanter og symmetriegenskaper. Virialteoremet. Sentrale krefter. Litt om stive legemers kinematikk og dynamikk. Spesiell relativitetsteori. Normalkoordinater. Hamiltons ligninger. Kanoniske transformasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå det fysiske prinsippet bak utledningen av Lagrange's og Hamilton's likninger samt fordelene med disse formuleringene.
 • Forklare nytten av å utnytte symmetrier og bevaringslover i fysiske systemer samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger. Dette inkluderer roterende og oscillerende systemer.
 • Forstå de grunnleggende prinsippene i den spesielle relativitetsteorien.
 • Forstå innviklethet knyttet til bevegelige referanserammer og stivkroppsbevegelse.

Ferdigheter:

 • Analytisk løsning av differensialligninger av mekaniske systemer (bevegelsesligninger).
 • Påføring av lineære transformasjoner for rotasjoner, koblede differensialligninger og Lorentz-transformasjoner.
 • Spesielle teknikker i Hamiltonsk dynamikk (Poisson-parentes, generasjonsfunksjoner).
 • Bruke beregningsmessige (numeriske) metoder for å løse mekaniske problemer.

Generell kompetanse:

 • Kjenne til ulike problemløsningsstrategier innenfor mekanikk samt vurdere hvilken av disse strategiene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt problem.
 • Forstå bidraget fra Lagrange/Hamilton i formuleringen av klassisk fysikk i statistisk fysikk, elektromagnetisme og kvantemekanikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Elementer av numerisk fysikk kan bli inkludert i forelesningene og i regneøvingene. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved kursstart. Referansemateriell:

1) H. Goldstein, C. Poole and J. Safko: Classical Mechanics, 3. utgave, Addison-Wesley, 2002.

2) D. Strauch, Classical Mechanics - An Introduction, Springer, 2009 (ebook, NTNU biblioteket).

3) D.W. Hogg, Lectures notes on special relativity, 1997 (pdf tilgjengelig på http://cosmo.nyu.edu/hogg/sr).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4145 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU