TEP4300 - Klimavern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset handler om utfordring som klimaproblemet byr for samfunnet vårt og måter å unngå en ukontrollert forandring av klimaet gjennom global oppvarming. Kurset adresserer følgende tema: (1) Drivhuseffekt, global oppvarming og klimarespons; (2) mulige konsekvenser av klimaforandring, tilpassing og kostnader til dette; (3) utslippsregnskap, analyse av dynamikk med scenariomodeller og sosiometabolisk analyse; (4) teknologiske opsjoner: karakteristikk, kostnader, nytte og barrierer; (5) klimapolitikk, rammebetingelser og virkemidler; (6) status og erfaring med klimavern i utvalgte sektorer, f.eks. industri, samferdsel, energisektor, husholdninger; (7) politikk og internasjonale avtaler. Klimavern er en tverrfaglig utfordring, og i klimapanelet jobber filosofer, samfunnsøkonomer, ingeniører og statsvitere med rapporten om klimavern.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne:

i) Forklare årsaker til global oppvarming, trender og mekanismer som står bak avskoging og utslippsøkning.
ii) Forklare teknologiske opsjoner til utslippsreduksjon, barrierer, og kostnad-nytte forhold.
iii) Redegjøre for klimapolitiske virkemidler, teorier om virkemiddelvalg, samt praktisk erfaring rundt bruk av virkemidler
iv) Redegjøre for forståelse av klimavern utfordring i ulike disipliner og fagfeltenes bidrag til klimavern.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:
i) Identifisere, framskaffe og interpretere relevant kunnskap fra faglitteratur innen klimavern.
ii) Forklare terminologi og prinsipper for vurdering av opsjoner for klimavern.
iii) Identifisere aktører og vurdere mulige utfordringer og barrierer ved implementering av tiltak til klimavern samt konsekvenser av dette

Generell kompetanse: Studenten skal kunne:
i) Forstå menneskeskapt klimaforandring og dens årsaker
ii) Forstå utfordring klimavern gir i forhold til etikk og internasjonal politikk
iii) Forstå prosessen av vurdering av opsjoner for klimavern
iv) Tolke analyser og modellresultater innen klimavern

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 2Ø per uke, dvs. 2 timer forelesning og 2 timer auditorieøving eller kollokviet per uke.
Det er et stort pensum i faget som består mest av faglitteratur (artikler) og utdrag av klimarapporten (AR5). Diskusjon av litteratur i øving/kollokviet. Gruppearbeid og presentasjoner av arbeidet.

2/3 av individuelle øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Undervisning og eksamen gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og gruppearbeid/arbeider som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Kompediet med utvalgte vitenskapelige artikkler og utdrag av FNs klimarapporter

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 08.12.2017 09:00 E5 , E6
Sommer UTS Øving 40/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D 07.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.