course-details-portlet

TEGN6201 - Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studentene skal bygge videre på kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg i Norsk tegnspråk 2, del 1. De skal jobbe med tema knyttet til døve og sterkt tunghørte elever i skolen og bruke tegnspråklige læremidler og IKT. Dette oppnås ved:å videreutvikle tegnforrådet i norsk tegnspråk gjennom samtaler om skolerelaterte tema, å videreutvikle ferdigheter i, og bruke grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk, å reflektere rundt bruk av norsk tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen, å bruke digitale læremidler på norsk tegnspråk i praksis, å utforske læreplaner for døve og sterkt tunghørte og relatere det til egen yrkespraksis

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om grunnleggende grammatiske elementer i norsk tegnspråk, kan informere kolleger om eksisterende læremidler på norsk tegnspråk som kan brukes av alle elever, kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere den under veiledning

Ferdigheter:
Kandidaten kan, gjøre rede for grammatiske elementer i norsk tegnspråk, forstå enkle tekster på norsk tegnspråk og formulere dem på norsk tale, føre samtaler på norsk tegnspråk om skolerelaterte tema, anvende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i egne tegnspråktekster, formidle sin kunnskap om, og bruke digitale læremidler på tegnspråk i inkluderende praksis

Generell kompetanse:
Kandidaten kan jobbe videre med å utvikle eget tegnspråk med bruk av ulike strategier, reflektere rundt hvordan man kan bruke digitale læremidler på tegnspråk som del av en inkluderende praksis, relatere praktisk og teoretisk kunnskap til egen yrkespraksis og formidle det til egen arbeidsplass

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum, videoanalyse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Innspilling av to tegnspråktekster på video og fremføring på norsk tegnspråk, individuelt og i grupper.
Studentene skal skrive oppgave i tilknytning til tema som er relevante for emnet og egen arbeidspraksis.
Hjemmeeksamen (2 uker): Skriftlig eksamen med utgangspunkt i relevant case. Andel 40%.
Praktisk gruppeeksamen i tegnspråk. Andel 60%. Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn) (KTGN2-1-10)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 studiepoeng i norsk tegnspråk 1 eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumliste oppdateres i Blackboard før studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8118 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU