course-details-portlet

TEGN6001 - Innføring i norsk tegnspråk 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Videreutvikling av grunnleggende tegnforråd for de som allerede har hatt befatning med norsk tegnspråk er en sentral komponent i emnet, og dette henger sammen med videreutvikling av grunnleggende grammatikk og grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk. Videre tar emnet for seg døves kultur og historie. Sentralt står også læreplaner for hørselshemmede elever i skolen, og ulike problemstillinger som berører undervisning i og på norsk tegnspråk i grunnskolen. Gjennom ulike aktiviteter i emnet vil det fokuseres på kjennskap til og bruk av digitale verktøy for læring knyttet til norsk tegnspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs har kandidaten
- kunnskap om grunnleggende tegn og grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- kjennskap til og ideer om anvendelse av opplæringsloven og læreplaner for døve
- begynnende kunnskap om hørselshemmede elevers opplæring
- kunnskap om døves kultur og organisasjonshistorie
- kjennskap til noe om hørselshemmedes rett til tolk

Ferdigheter:

Etter fullført kurs kan kandidaten
- forstå og anvende et grunnleggende tegnforråd
- kjenne igjen og ta i bruk noen grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i kommunikasjon med andre
- føre enkle samtaler på norsk tegnspråk om ulike kjente tema
- gjennomføre noe undervisning på norsk tegnspråk

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs har kandidaten
- strategier for å utvikle egen tegnspråk
- strategier for å kommunisere ved hjelp av tegnspråk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesing og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum. Bruk av IKT. Videoavlesning. Nettbasert undervisning. Kunnskapsdeling i eget kollegium som innebærer utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktiskoppgave 1
  • Praktiskoppgave 2
  • Praktiskoppgave 3
  • Skriftlig oppgave 2
  • Skriftlig oppgave 1

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
2 skriftlige oppgaver
3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent / ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Praktisk eksamen med oppgave (100 %)
Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner innenfor EVU (FTEVUKURS)
Norsk tegnspråk - fjernundervisning, bachelornivå (FJTEGN)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEGN6101 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU