TDT4285 - Planlegging og drift av IT-systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Konsepter og teknikker for drift av store og komplekse datasystemer: Dokumentasjon. Oppgraderinger og vedlikeholdsvinduer. Endringshåndtering. Skalering. Redundans. Sentralisering. Navnerom. Automatisering. Feilsøking og -retting. Datasentre. Materialadministrasjon. ITIL. Etikk og personvern. Katastrofeberedskap. Sikkerhet. Installasjonssystemer. Brukeradministrasjon. Ressursbalansering. Fysisk infrastruktur. Robusthet og metrikker for måling av dette. 24x7-drift. Sporbarhet. Systemovervåking. Loggovervåking og -filtrering. Divergenshåndtering. Single-point-of-failure. Sikkerhetskopiering. Heterogene systemer. Utfasing.

Læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i de vanligste konseptene og teknikkene for å planlegge og å drive store og komplekse dataanlegg i en professjonell sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og en flerdelt semesteroppgave 25% (gruppeoppgave). Emnet omfatter også et obligatorisk essay, som kun vurderes som fullført/ikke fullført. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Gruppeøving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8076 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 23.05.2011 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.